House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

BOUWEN - VERBOUWEN - INRICHTEN VJ/23 EDITIE SINT-MARTENS-LATEM – DRONGEN EN RAND

EXCLUSIEVE PENTHOUSE IN DE GROENE RAND ROND GENT Neem je intrek in het exclusieve penthouse, met 145 m2 bewoonbare oppervlakte met grote raampartijen en 64 m2 leefterras. OXFORD vind je op de hoek van de Poolse-Winglaan en Derbystraat langs de groene stadsrand, vlakbij Gent-Centrum, Gent-Sint-Pieters, belangrijke invalswegen en het openbaar vervoer. Plan nu jouw werfbezoek en geniet van onze prijsgarantie: altijd een vaste prijs. Plan nu jouw bezoek aan de laatste appartementen: 0800 59 054 - www.oxford-gent.be

Meer dan ooi t i s de vastgoedwereld in beweging. We bouwen anders , we leven anders en moeten onszel f tel kens herui tvinden om in die snel t rein van verander ingen mee te z i jn. Dat kan een ui tdaging z i jn. Maar wi j , bi j House & Home, z ien dat als een oppor tuni tei t . Progress ie en innovat ie z i jn de sleutel tot succes… dus staken we House & Home in een vol ledig nieuw jas je. Klaar voor de toekomst en k laar om mensen te inspi reren en te mot iveren. Geniet van di t nieuwe magaz ine en ontdek de kracht en de dynamiek van vernieuwing! Claudia, Alex , Max ime De dynamiek van vernieuwing - VOORWOORD VOORJAAREDITIE 2023 oplage 17.737 exemplaren Verspreiding in Afsnee, De Pinte, Deur le, Drongen, Eke, Nazareth, Sint-Mar tens-Latem, Sint-Deni j s-West rem en Zevergem © Cover foto: Tom Mahieu VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Claudia Byl - claudia@houseandhome.be + 32 483 25 56 90 Alexandre Vi l la - alex@houseandhome.be +32 475 77 70 36 Max ime Vi l la - max ime@houseandhome.be +32 475 33 14 37 Home & Trends BV Bergenkrui slaan 21 , 9070 Destelbergen - www.houseandhome.be LAYOUT Kr i stof Delombaerde - pub@houseandhome.be Al le reproduct ies , zel fs gedeel tel i j k z i jn verboden. De ui tgever i s niet verantwoordel i j k voor fouten in druk of foto’s . Pr i j zen en beschr i jvingen val len onder de verantwoordel i j kheid van de auteurs .

DE GROENE RAND VAN GENT EXCLUSIEF WONEN Naast hun wondermooie idyl l i sche natuur landschappen delen ze eveneens hun ui tgesproken exclus ief karakter. Het i s dan ook geen toeval dat ze al jaren onwr i kbaar de l i j st aanvoeren van de meest welvarende gemeenten in België. Sint-Martens-Latem, genieten van een hoogstaande levenskwal i tei t Sint-Mar tens-Latem of in de vol kstaal ‘Latem’ tel t 8.263 inwoners waardoor het qua bevol k ingsaantal behoor t tot één van de k leinere gemeenten. In de algemene Wat hebben Sint-Martens-Latem, De Pinte en Drongen gemeen? Gelegen in de groene rand vormen deze gemeenten een natuurlijke barrière met het sterk verstedelijkte Gent.

“ De reden dat heel wat kunstenaars verliefd zijn geworden op Sint-Martens-Latem is te verklaren in de aanwezigheid van de prachtige Leie en de bijhorende schilderachtige oeverlandschappen ” welvaar ts index echter neemt Latem al vele jaren steevast de leiding als r i j kste gemeente in België. Latem i s vooral bekend voor z i jn hoogstaande levenskwal i tei t en tot de verbeelding sprekende vi l la’s . De gemiddelde woningpr i j s bedroeg vor ig jaar 873.677 euro tegenover 732.977 euro in 2021 . Een st i jging van meer dan 19 procent bewi j st de enorme popular i tei t van deze gemeente als meest exclus ieve woonlocat ie van het land. Dat het prest igieuze Sint-Mar tens-Latem gelegen langs de oevers van de Leie, ook wel een kunstenaarsgemeente genoemd wordt i s bi j het grote publ iek minder geweten. De reden dat heel wat kunstenaars ver l iefd z i jn geworden op deze ongeëvenaarde st reek i s te verk laren in de aanwez igheid van de pracht ige Leie en de bi jhorende schi lderacht ige oever landschappen. Als u wandel t of f ietst in Latem en de deelgemeente Deur le l i j kt het alsof heel wat landschapsdecors weggeplukt z i jn van een prentkaar t . De Pinte, een exclusieve woonlocat ie op een steenworp van Gent De Pinte en de deelgemeente Zevergem tel len ongeveer 1 1 .000 inwoners . Na Latem staat De Pinte tweede op de l i j st van meest welvarende gemeenten in België. Door de grote vraag naar except ionele panden i s de woningpr i j s op één jaar t i jd met meer dan 38 procent gestegen van 471 .671 euro in 2021 naar 653.764 euro in 2022. De enorme st i jging zal waarschi jnl i j k een stuk beïnvloed z i jn door de verkoop van enkele ui tzonder l i j ke panden. Als we echter over een langere per iode k i j ken stel len we vast dat de gemiddelde vastgoedpr i j - zen al enkele jaren ser ieus in de l i f t z i tten. Een belangr i j ke t roef van De Pinte i s z i jn st rategi sche l igging vlakbi j Gent en z i jn ui tstekende verbindingen met de E17 en N60. De ui tgesproken groene omgeving met de aanwez igheid van veel natuur en groen i s een ext ra factor die de aan-

t rekkel i j kheid van de gemeente ten goede komt . Veel mensen ontdekken De Pinte als een locat ie met een rust igere en meer ontspannen levensst i j l . In deze context kan de gemeente terugval len op een groeiende interesse van vermogende mensen die op zoek z i jn naar een exclus ieve woning in de rand van Gent . Drongen, st i j lvol wonen in de groene Leieval lei Als deelgemeente van Gent tel t Drongen ongeveer 13.000 inwoners . Door de beschi kbaarheid van meer open ruimte i s het gemiddeld perceeloppervlak een pak groter dan de rest van Gent . Dankz i j deze grotere woonpercelen i s Drongen al jaar en dag een gel iefde woonlocat ie. Niet tegenstaande de di recte nabi jheid van de stad beschouwen de meeste inwoners hun gemeente als een groot dorp. Heel wat mensen worden aanget rokken door Drongen als een st rategi sch goed gelegen en vlot berei kbare gemeente in de groene Leieval lei met het natuur reservaat Bourgoyen-Ossemeersen als groene buf fer met de Ar teveldestad. Tabel - Evolut ie van de gemiddelde woningpr i j zen (euro) regio Woning 2022 Woning 2021 Deinze 357.012 353.936 Nazareth 363.713 394.91 1 Gent 366.408 360.750 De Pinte 653.764 471 .671 Latem 873.677 732.977

Sint-Martens-Latem, 2022 versus 2021 Maak kennis met één van de meest gerenommeerde gol fclubs in België Sint-Mar tens-Latem bestaat eigenl i j k ui t twee volwaardige deelgemeenten, enerz i jds i s er Sint-Mar tens-Latem zel f en anderz i jds i s er Deur le. Op de grens tussen de twee l igt de befaamde ‘Royal Latem Gol f Club’ die opger icht i s in 1909 en hiermee één van de oudste gol fclubs i s in België. De 18 holes parkbaan i s omr ingd door een groen bosr i j k gebied waarbi j oude bomen en stat ige landhui zen het gevoel geven van een authent ieke Engelse tuin. Ongeacht de baan zel f vr i j kor t i s beschouwen heel wat bezoekers deze gol fbaan als vr i j techni sch met een mooie verscheidenheid aan holes . Mede hierdoor i s de Royal Latem Gol f Club een internat ionaal geprezen club die bezoekers verwel komt ui t heel Europa. Een oase van groen omgeven door water en natuur Liefhebbers van water toer i sme zul len z ich in Drongen zeker thui s voelen. Het gr i l l ig ver loop van de Leie maakt Drongen de ui tgelezen plek voor plez iervaar t met achter el ke r ivierbocht een nieuwe ver rass ing. Verschi l lende yachtclubs bieden faci l i tei - ten aan voor wie iets langer wi l aanmeren. Ondanks de toenemende verstedel i j k ing in Gent kunnen wandelaars en f ietsers in Drongen nog steeds genieten van veel open ruimte. De gemeente die voor een groot deel bestaat ui t weide- en boslandschappen wordt doorkrui st door ontelbare dreven en veldwegels waarbi j sommigen nog steeds hun oorspronkel i j k karakter van kasteeldreef konden bewaren. Met t iental - len hectare natuurgebied en vele k i lometers Leieoevers i s Drongen een hemel op aarde voor wandelaars en f ietsers Het Parkbos, een pracht ige groene long waar de natuur nog volop zi jn gang kan gaan Het ui tgest rekte Parkbos l igt op de grens van Gent , De Pinte en Sint-Mar tens-Latem. Deze groenpool i s meer dan 1 .200 hectare groot met een enorme divers i tei t aan bossen, moerasgebieden, weidse graslanden en stat ige kastelen met imposante parken. Een belangr i j k deel van het Parkbos l igt op het grondgebied van De Pinte waarvan een gedeel te reeds werd inger icht en opengesteld. Het gaat om een gebied met de naam Grand Noble, gelegen ten noorden van de spoor l i jn Gent-De Pinte en de Val - lei van de Rosdambeek . De boskern Grand Noble l igt rond het gel i j knamige kasteel - domein. De voorbi je jaren werd hier een nieuw bos van 80 hectare inger icht waarbi j aan de Kor t r i j ksesteenweg een zone als parkgebied werd voorz ien met verschi l lende wandel routes . De aanslui tende Val lei van de Rosdambeek i s een plaats waar de natuur nog echt z i jn gang kan gaan met een spontane ontwi kkel ing van een boei - ende fauna en f lora. Bent u op zoek naar het ideale droompand? Bent u op zoek naar het per fecte hui s of appar tement in de groene rand rond Gent doe dan beroep op de ervar ing, kenni s en het ui tgebreide netwerk van een lokale makelaar. In deze House & Home edi t ie kan u alvast enkele toonaangevende makelaars terugvinden met een ui tgebreid aanbod. Sur f zeker eens naar hun webs i tes en ontdek hun unieke panden in Sint-Martens-Latem, De Pinte, Drongen en omst reken.

Jardinico Fermob Royal Botania Houé

INSPIRATIE: www.thooft.com - shop.thooft.com Moortelputstraat 1, 9031 Drongen (Gent) OPENINGSUREN: 9u-12u30 en 13u30-18u30 (zaterdag tot 18u) donderdag en zondag gesloten I Contact: 092823122 of info@thooft.com Bent u klaar voor de zomer ? Jardinico Gloster Vondom

Duurzaam nieuwbouwproject tussen park en bos op de grens van Gent & Sint-Denijs-Westrem. Nieuw

“Bloei” staat voor groen, bereikbaarheid en betaalbaarheid in Gent, met de natuur als rode draad er doorheen lopend, gelegen tussen een nieuw aan te leggen duurzaam park en een bestaand bos. Het woonproject, verdeeld over verschillende gebouwen langs het Vossenbos, bestaat uit eenmix van 1, 2, 3 en 4 slaapkamer appartementen allen voorzien van een ruim terras. Alle wooneenheden zijn bijna energieneutraal (BEN) en voldoen volledig aan de strengere eisen rond energieverbruik. Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van zonnepanelen en warmtepompen. Ook het aan te leggen park staat in het teken van biodiversiteit. Optimaal ingerichte appartementen met ruime terrassen, een veilige leefomgeving en meerdere ontmoetingsplekken zorgen ervoor dat zowel jong als oud zich thuis voelen in “Bloei”. Met een mobiscore van 8,9/10 is “Bloei” perfect gelegen nabij het station Gent-Sint-Pieters, de belangrijkste invalswegen van en naar Gent. Het centrum van Gent - met al haar winkels, culturele sites en gezellige restaurants - is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook met de fiets bereik je Bloei vlot dankzij de meerdere fietsroutes. Ideaal als vastgoedinvestering in Gent. Benieuwd naar meer info? anthony@immodavinci.be • 0488 14 62 77 • 09 273 55 55 • immodavinci.be Prijzen vanaf 210.000 euro excl. kosten BLOEI “Bloei” wordt opgetrokken tussen Gent-Sint-Pieters, “The Loop” en het AZ Maria Middelares. De stad Gent zal in dit projectgebied de komende jaren investeren om een nieuw en levendig stadsdeel te creëren.

1 STERK CONCEPT 6 MAGAZINES 100.000 BRIEVENBUSSEN = KRACHTIGE RESULTATEN Volgende edi t ie Sint Mar tens Latem – Drongen en rand: najaar 2023. Interesse om te adver teren? Mai l ons voor meer info: info@houseenhome.be

INFO@OSCARV.BE 015 300 366 WWW.OSCARV.BE KENNISMAKEN? Oscar V is kiezen voor een totaalaanpak. Wij bouwen villa’s met een signatuur die tijdloosheid, authenticiteit en het ultieme thuisgevoel als dé prioriteiten aanhoudt. Onze ontwerpen beantwoorden aan alle vereisten van een hedendaags leefcomfort, zijn individualistisch, origineel, en volledig op uw leest geschoeid. Kenmerkendzijndeopen structuren,mooievolumesmet hogeplafonds eneen trefzeker oog voor detail. Oscar Vontwikkelt zin voor verhoudingen, materialen, texturen, warmte en detaillering. Trefwoorden van onze aanpak zijn eenvoud, rust, harmonie, sereniteit, helderheid, en ontegenzeggelijk ook luxe, smaak en verfijning tot in de kleinste details.

PARTNER UITKOPEN BIJ SCHEIDING: HOE JE JE WONING TOCH KAN BEHOUDEN k ig beschi kt iF inco over een aantal mogel i j kheden die toelaten dat de par tner z ich ui tkoopt . Lees snel verder om ze te ontdekken! Ui tkoopsom bepalen bi j ui tkopen partner Voor de berekening van de ui tkoopsom dien je rekening te houden met dr ie factoren: de waarde van de woning, het resterende saldo van de hypotheek lening en de eigen inbreng van jou en je ex-par tner. 1 . DE WAARDE VAN DE WONING Al lereerst zal de waarde van de woning bepaald moeten worden. Let op: di t i s niet de aankooppr i j s van de woning, maar de huidige waarde van het hui s zoals het nu verkocht zou worden. Om deze waarden te bepalen i s het belangr i j k beroep te doen op een neut rale par t i j zoals een onafhankel i j ke schat ter of notar i s . 2. HET OPENSTAANDE SALDO VAN DE HYPOTHECAIRE LENING Daarnaast moet het openstaande saldo van de hypothecai re lening bepaald worden. Wel k bedrag hebben jul l ie ontleend bi j aankoop van de woning en wat i s het resterende bedrag dat hiervan nog moet terugbetaald worden? 3. INBRENG VAN JEZELF EN EX-PARTNER Wanneer beide par tners hetzel fde aandeel in de aankoopsom hebben betaald, i s het scenar io vr i j eenvoudig. In de real i - tei t l igt het vaak anders en moet de eigen inbreng van zowel jezel f als je ex-par tner bepaald worden. VOORBEELD PARTNER UITKOPEN: BEREKENING UITKOOPSOM AN EN ERIK Enkele jaren terug kochten An en Er i k een gez inswoning ter waarde van €250.000. Vaak denken koppels die ui t el kaar gaan dat ze hoe dan ook hun woning moeten verkopen. Soms z i t er niets anders op, maar vaak bl i j kt het toch mogel i j k dat één van de par tners z ich ui tkoopt . Maar hoe gaat dat dan precies in z i jn werk? En hoeveel bedraagt de ui tkoopsom? iF inco legt het graag voor je ui t . Woning verkopen bi j scheiding niet al t i jd nodig: dr ie scenar io’s Afhankel i j k van de f inanciële mogel i j kheden z i jn er doorgaans dr ie mogel i j kheden. We zet ten ze even op een r i j t je: 1 . WONING VERKOPEN Soms i s di t de enige ui tweg omdat het individuele loon van de par tners het niet toelaat om de hypotheek af te lossen. Bi j verkoop dekt de opbrengst van de woning vaak het nog openstaande kapi taal , waarna beide par tners op zoek kunnen gaan naar een eigen woning. 2. DE WONING BEHOUDEN ( IN ONVERDEELDHEID HOUDEN) Vaak wordt voor deze opt ie gekozen om de k inderen niet te conf ronteren met een verhui s of omdat er een zaak in de woning gevest igd i s . In di t geval bl i jven jul l ie beide eigenaar van de woning en dient de hypothecai re lening gewoon verder te worden afgelost . Gebrui kerslasten (gas , water, elekt r ici tei t , . . . ) worden in pr incipe betaald door de bewoner. 3. PARTNER UITKOPEN Bi j ui tkopen neemt één van de par tners de woning over en daarbi j ook de hypothecai re lening. Hier i s de hamvraag natuur l i j k hoeveel de ui tkoopsom bedraagt en of je de hypothecai re lening überhaupt in je eent je kan af lossen. GelukEen echtscheiding is niet alleen een emotionele gebeurtenis, het heeft ook praktische gevolgen. Want wat met jullie gezinswoning en de bijhorende hypotheek? Een huis is immers méér dan iets materieel. Het is de plek waar je kinderen zijn opgegroeid, waar je veel geld in hebt geïnvesteerd, ... kortom: het is een thuis voor jou en je gezin.

Ze gingen een hypothecai re lening aan voor €200.000, waarbi j An €30.000 en Er i k €20.000 aan eigen middelen inbracht . Op di t moment bedraagt het openstaande saldo €140.000. Omdat de woning recent gerenoveerd werd, i s de waarde van de woning gestegen. Een onafhankel i j ke schatter waardeerde de woning op €300.000. Het verdelen saldo bedraagt : €300.000 (waarde woning) - €140.000 (saldo hypotheek)= €160.000 Van de €160.000 t rekken we de gezamenl i j ke eigen inbreng van €50.000 af, waardoor er €1 10.000 over bl i j f t dat verdeeld moet worden. Bi j dezel fde eigen inbreng kr i jgen An en Er i k beide €80.000. In di t geval i s dat echter niet van toepass ing. Daarom wordt het te verdelen saldo veref fend met de eigen inbreng: An heef t recht op €55.000 + €30.000 (eigen inbreng) = €85.000Er i k heef t recht op €55.000 + €20.000 (eigen inbreng) = €75.000 Wanneer An in de woning zou bl i jven en Er i k zou moeten ui tkopen, moet ze hem dus een ui tkoopsom betalen van €75.000. Bl i j f t Er i k echter in het pand wonen, dan moet hi j €85.000 aan An betalen. Het openstaande saldo van de hypotheek (€140.000) wordt meestal overgenomen door diegene die in het pand bl i j f t wonen. Beoordel ing door grootbanken vaak geen succes Bi j het ui tkopen van je par tner neem je normaal gez ien de hypotheek over en zal je vaak ook een bi j komende lening aangaan om de ui tkoopsom aan je ex-par tner te kunnen betalen. In di t geval zal de bank k i j ken of je de schuld van het openstaande saldo en de bi j komende lening kan dragen. Vaak concluderen banken echter dat di t niet het geval i s . Di t omdat ze de openstaande schuld niet meer st rechen op termi jn. Partner ui tkopen via iFinco: de mogel i jkheden Toch i s ui tkopen niet onmogel i j k . Zo kan je bi j iF inco eenvoudig een aanvraag indienen voor een nieuw hypothecai r krediet waarmee je de bestaande woonlening en de ui tkoopsom kan terugbetalen. Hierbi j rei ken we een aantal oploss ingen toe om meer f inanciële ademruimte te creëren. Eén van de oploss ingen i s her f inancier ingwaarbi j we je lopende woonkrediet vervangen wordt door een nieuwe lening tegen een lagere rentevoet . Daarnaast kunnen we de loopt i jd van het krediet ver lengen, waardoor de maandlast minder zwaar wordt . Het i s namel i j k niet evident om een lening die je ini t ieel met twee droeg plots al leen af te lossen. Een andere mogel i j kheid die wi j kunnen benut ten i s een formule waarbi j we een deel van het kapi taal op het einde van de termi jn innen, ook wel het bul letkrediet genoemd. Ook zo creëren we meer f inanciële ademruimte en kan je vermi jden dat je naar de huurmarkt moet t rekken. Lagere registrat iebelast ing bi j ui tkopen partner Het ui tkopen van je par tner heef t over i - gens nog een ander ‘ voordeel ’ dat wegval t wanneer de gezamenl i j ke woning verkocht wordt . Bi j ui tkoop geldt een veel lagere regi st rat iebelast ing dan bi j aankoop: het tar ief i s standaard 2,5%. Zi jn jul l ie echter minstens 1 jaar wet tel i j k samenwonend of get rouwd, dan wordt dat tar ief 1%. Partner ui tkopen? iFinco helpt je op weg! iF inco maakt steeds een grat i s en vr i jbl i j - vende berekening waarbi j al le bi j komende kosten – ook kosten van her f inancier ing en regi st rat ierechten – en eventueel lopende (kor tere) leningen in een hypothecai re oploss ing op maat worden opgenomen. Het doel i s duidel i j k : het jou f inancieel zo comfor tabel mogel i j k maken, zonder dat je je woondroom moet opgeven Let op geld lenen kost ook geld iFinco is bereikbaar via 09/224.22.22 of info@ifinco.be. iFinco kredietmakelaars fsma 115954 A ondernemingsnummer BE 0652.774.663 Nieuw adres vanaf 01/02 Christoffelweg 4, Evergem Bijkomende kantoren vanaf 01/04 Kortrijksesteenweg 1035, St. Denijs-Westrem Dorp-Oost 7 9080, Lochristi www.ifinco.be

M E E T H E N R I Ambacht, passie en technische verfijning gevat in een uiterst elegante vormgeving. Exclusieve verlichting. Handmade in Belgium. W W W . L O M B R E . B E

Art isan Painters bv I Hoogstraat 171 - 9160 Lokeren I +32 487 40 55 27 www.art isanpainters.be I BE0729.814.934.

MASSIEVE MAATWERK KEUKENS WWW.ARRELI -KEUKENS.BE M A S T E R A R T I S A N S

Meer info op leiepark.be Wonen in een uitgestrekt park, aan de rand van Gent? Dat is de exclusieve woonbeleving die u vindt in residentie Leiepark, vlak bij de stad en het gezellige dorp van Sint-DenijsWestrem. Hier ontdekt u zes nieuwe villa-appartementen in een authentieke kasteelvilla in Anglo-Normandische stijl. 6 unieke villaappartementen aan de oevers van de Leie in Gent In een uniek en rustig kader Vlot bereikbaar Verbonden met het water en het groen Vanafprijs: € 987.000

IMMO2LIFE - DE LIJFRENTESPECIALIST Christophe Niclaus | BIV 507426 - Nathalie Mortier | BIV 512624 Golflaan 41 - 9830 Sint-Martens-Latem Piers de Raveschootlaan 2 bus 1 - 8300 Knokke-Heist + 32 (0)499 26 82 90 I info@immo2life.be WWW.IMMO2LIFE.BE KOPEN OP LIJFRENTE NOG INTERESSANTER De s ignalen van de vastgoedmarkt z i jn vandaag de dag bi j zonder tegenst r i jdig. Enerz i jds i s er sprake van een afkoel ing die de hui zenpr i j zen zou doen dalen, maar anderz i jds i s er een enorme st i jging van de grondstof fenpr i j zen die een nieuwbouw duurder maakt en daarnaast zorgt de rentest i jging ervoor dat ook de af loss ingen voor de hypotheekleningen een pak zwaarder gaan wegen. “ Voordelen voor zowel verkoper en koper Immo2l i fe i s er in geslaagd om z ich dankz i j een special i sat ie in het begeleiden van verkopen en aankopen op l i j f rente stevig op de kaar t van de vastgoedmarkt te zet ten. “De formule biedt al leen maar voordelen”, legt Chr i stophe Niclaus ui t . “De verkoper verkoopt z i jn woning aan een koper. Die laatste betaal t niet de vol ledige pr i j s , maar enkel “het boeket ”, een bedrag van 10 à 25% van de koopsom. Het andere deel van de koopsom wordt omgezet in een per iodieke (en geïndexeerde) l i j f rente gedurende een vooraf overeengekomen per iode. Indien de verkoper snel ler over l i jdt , doet de koper ui teraard een betere zaak , omdat hi j of z i j dan niet langer de l i j f rente moet betalen.” Zowel voor verkopers als kopers i s het een formule die heel wat voordelen biedt . Kinder loze echtparen bi jvoorbeeld kunnen op die manier genieten van hun oudere dag zonder f inanciële zorgen. Ze z ien immers hun pens ioen – waarvan veel oudere mensen toch ondervinden dat het niet toerei kend i s om aan de gestegen levensduur te te beantwoorden – st i jgen met de maandel i j kse betal ingen die gedaan worden door de koper van hun woning. De kopers kunnen dus investeren met beperktere f inanciële middelen omdat ze bi j de aankoop slechts “het boeket ” moeten betalen. Gespecial iseerde niche De voordelen van de l i j f renteformule voor zowel verkopers én kopers z i jn zo nadrukkel i j k aanwez ig, dat het eigenl i j k de logica zel f i s dat Immo2l i fe steeds meer aanvragen kr i jgt . “Zeker in de huidige omstandigheden met de fors st i jgende energie- en voedingspr i j zen, i s de l i j f renteformule eigenl i j k een k ip met gouden eieren”, zegt Nathal ie Mor t ier. “Onze bewuste keuze om van bi j onze star t in de vastgoedwereld te k iezen voor de gespecial i seerde niche van de l i j f renteverkoop en ons op die manier van andere vastgoedkantoren te onderschei - den heef t er toe geleid dat wi j in onze kantoren te Sint-Mar tens-Latem en Knokke, waar iedereen wel kom i s om inl icht ingen te vragen, behoor l i j k wat mensen over de vloer kr i jgen.” Chr i stophe Niclaus en Nathal ie Mor t ier maken z ich sterk , dat de hui - dige algemene economi sche s i tuat ie het aantal geïnteresseerden nog zal doen toenemen. Door onze jarenlange ervar ing en speci f ieke vakkenni s in deze complexe mater ie kunnen wi j de verkopers en kopers namel i j k per fect en profess ioneel begeleiden.” Zorgeloos voor investeerders Voor investeerders is een aankoop op l i j frente “zorge- loos”, want een aankoop op l i j f rente zorgt ervoor dat ze al le beslommer ingen rond het vinden van huurders en rond problemen met de verhuur ui t de weg kunnen gaan. Hun zogenaamde “huurders” z i jn immers de mensen die al t i jd in de woning hebben gewoond en die de woning per fect (bl i jven) onderhouden, een betere “huurder ” bestaat niet . “Het probleem dat sommige eigenaars hebben die op een k lass ieke manier vastgoed aankopen met het ontvangen van huurgelden wordt hier omgekeerd”, verduidel i j kt Chr i stophe Niclaus . “Het z i jn de nieuwe eigenaars die maandel i j ks betalen aan de verkopers , op deze manier z i jn de verkopers verzekerd van een maandel i j ks geïndexeerd en belast ingvr i j inkomen. Terwi j l de kopers met het betalen van die l i j f rente gewoon een stuk je van hun aankoop f inancieren. De kopers moeten t rouwens geen onroerende voorhef f ing betalen, want die bl i j f t ten laste van de verkoper aangez ien hi j of z i j in de woning bl i j f t wonen.” Een ander groot voordeel i s dat de aankoop van een woning op l i j f rente niet moet worden aangegeven in de personenbelast ing. En ui teraard betekent het fei t dat de koper bi j de aankoop enkel “het boeket ” moet betalen, ook dat hi j niet naar de bank moet stappen voor een lening. Bovendien zal een koper gemiddeld max imaal 60 à 70% van de huidige waarde van de woning betalen, indien de verkoper vroegt i jdig over l i jdt dan i s di t zel fs een pak minder aangez ien de koper de maandel i j kse betal ing mag stopzet ten. Terwi j l de koper bi j een k lass ieke aankoop meteen 100% van de waarde moet ophoesten.” Maar dat i s nog niet al les : bi j het afslui ten van het l i j f rentecont ract leer t de ervar ing ons dat er een ui tstekende relat ie ontstaat tussen de koper en verkoper. Ook het mensel i j k contact vaar t dus wel bi j de l i j f renteformule. “In deze chaotische situatie is de lijfrenteformule meer dan ooit een oplossing die voor gemoedsrust kan zorgen”, zeggen Christophe Niclaus en Nathalie Mortier van Immo2life. IN DE HUIDIGE SITUATIE OP DE VASTGOEDMARKT IS

BIJ RECHTS VAN DE KERK TRIBÙ BELGISCHE TOPPER

In 2023 brengt het Belgische merk Tribù, met al meer dan 50 jaar ervaring, enkele pareltjes en nieuwigheden op de markt. Ù Di t Belgi sch fami l iebedr i j f i s onder tussen ui tgegroeid tot een befaamde en kwal i - tat ieve internat ionale speler. En ook bi j Rechts van de kerk in Meigem i s het merk een echte topper ! Het kenmerkende des ign i s een combinat ie van degel i j ke mater ialen en een pure t i jdloze st i j l . Dat gecombineerd met de enorm goede kwal i tei t maken het merk dan ook zo uniek . De nieuwste telg in de fami l ie i s de pracht ige Uk iyo reeks . Voor deze nieuwe col - lect ie tafels , stoelen en l igbedden haalde ontwerpster Monica Armani haar inspi rat ie in Japan. Daar raakte ze gefascineerd door het des ign en de vormen van de lokale archi tectuur. De st i j l van deze teak houten reeks past per fect binnen het des ign van het Belgi - sche merk Tr ibù. Een pracht ig kussen voor de stoelen, verkr i jgbaar in tal r i j ke k leuren, maakt al les helemaal af. Monica Armani ontwerpte al meerdere col - lect ies voor Tr ibù en werkte ook deze keer nauw samen met het Belgi sche merk . De I tal iaanse des igner/archi tect heef t al meer dan 25 jaar ervar ing binnen het vak en haar opleiding als archi tect i s ook merkbaar in het pure des ign van haar meubel - ontwerpen. Mons ieur Tr icot i s onder tussen een ware k lass ieker binnen het Tr ibù-aanbod maar nog steeds even pracht ig! Deze col lect ie, van de hand van de Belgi sche ontwerper I l l ia Eckhardt , bestaat ui t gebreide ver l icht ingselementen, zowel hang- als vloer lampen. En dat in vi j f heel erg mooie k leuren. De lampen geven el k ter ras een warme gloed en vormen een must-have voor deze zomer. I l l ia Eckhardt ontwierp ook de Gobi mand van Tr ibù. Een gehaakte tuinmand die supermooi i s om tuinkussens en accessoi res in op te bergen!

Ook de Contour of CTR col lect ie mag di t sei zoen zeker niet ontbreken. Een op het eerste z icht erg eenvoudig ontwerp, van de I tal iaan Piergiorgio Cazzaniga, waarbi j het f rame slechts met twee punten vastz i t aan de rug van de stoel . Di t i l lust reer t de eenvoud en elegant ie van deze reeks van stoelen, l igbedden, z i tbanken en loungestoelen. Ondanks de lucht ige en ronde vormen i s het inox f rame erg stevig en i s ook het Tr icord touw 100% geschi kt voor bui ten. Kom dus gerust een k i j k je nemen bi j Rechts van de kerk om di t al les te ontdekken en wi j laten jou kenni s maken met ons vol ledige aanbod en beantwoorden graag al le vragen. Onze locat ie in Meigem zorgt ervoor dat we gemakkel i j k berei kbaar z i jn vanui t Gent , Sint-Mar tens-Latem en Deinze en we een per fecte aanslui t ing hebben met de rest van het land via de E40. RECHTS VAN DE KERK PASTORIESTRAAT 3 9800 MEIGEM (DEINZE) 0475/53 53 99 INFO@RECHTSVANDEKERK.BE WWW. RECHTSVANDEKERK.BE VOLG ONS OP INSTAGRAM @RECHTS.VAN.DE.KERK sordoff.com sordoff.com

L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid i de rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTO IESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dheid in de rustige, st lle, natuurlijk omgeving van Me gem. Ma r ook refereren naar d Latemse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, geni tende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme v de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � EIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde i graa het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? t d i L U X R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAAN & DINSDAG GESLOTEN Voor B nh mmes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refer ren naa de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zie is en gelukkige, genietend man di de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Ee Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje n het goudgee verwijzen naar e pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit h t mo iste wat je kan bieden als ven locatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzi nige v rwijzingen zullen je help n en gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor i kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebas erd op een schilder j van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zoda ig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T O O F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OP INGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � A & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MA NDAG & INSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in d rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook r ferer n naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd n emt om ro d te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT MEIGEM � WWW.BONHOMM S.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEK RK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAANDAG & DI SDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wild ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dheid in de rustige, st ll , natuurlijk omgeving v n Me gem. Ma r ook referer n naar de Latemse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, g nietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te d ken over het leven; Een Bonhomm v de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OP INGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wild ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in d rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Lat mse School ... net achter jullie hoek. Wat we hi r zi n is een gelukkig , genietende man di d tijd n emt om rond te kijken en na te denken o er h t le e ; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar d pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen t jden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan ges den word n. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat w hier zien i een gelukkige, g nie ende man die de tijd n emt om rond te kijken n n te denken over het lev ; Een Bonhomme v n de boven te plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat j kan bieden als eventloc tie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O T U R N I T U R E sordoff.com PASTO IESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid i de rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudg el verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooist wat je kan bieden als eventlocati en luxury loft hierin ervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kun tzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan e t kken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een d uropener zijn. Dit is enigszins geba e rd op en schilderij van Co stant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk met l kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken j llie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E ff.com PA TO IESTRAAT 3 � 9800 EIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEK RK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � M ANDAG & DINSDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dh id in de rustige, st lle, natuurlijk omgeving v n Me gem. Ma r ook r fereren naar d Lat mse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zi n is een gelukkige, g nie ende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het lev n; Een Bonhomm v de bovenste plank, dus! Het strootje n het goudgeel v rwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlang . Volgen mij zi het mooiste wat je ka bied als ventlocatie en luxury loft hi ri vervat: Ru , kalmt (g en stress) die h t gev lg zijn v een goede organisatie. De kunstzinnige v rwijzing n zull n je helpen e n g cultiv e d publi k aan te tr kken e zal ook voor in kunst geïnter sseerde t eristen e n deuropener zijn. Dit is nigsz ns gebase rd p een schilderij van Constant P rmek , dat ik flink hertekende en laat aansluite bij het gevo l en im go van Rechts van d Kerk. Ik tekende he o k zoda ig dat h uit één uk metaal ka ges ed n word n. (ik be hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMM S � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � EIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X R Y O T D O O F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAANDAG & DINS AG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde i graa het g vo l overb engen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzi gen zullen je helpen e n gecultiveerd publi k aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONH MMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? RVDK_022023.indd 1 19/02/2023 15:04

OP WEG NAAR UW DROOMWONING, Op weg naar onze ul t ieme droomwoning z i jn we een vol k dat bl i j kbaar niet kan st i l z i t ten. Een pos i t ieve evolut ie want zo maken we van ons hui s een thui s . Niet al leen een plaats om te leven, maar ook een eigen plek om te genieten en te relaxen. Ongeacht de energiecr i s i s en de st i jgende rente zal ook 2023 een jaar worden met heel wat act ivi tei t waarbi j het opval t dat de vastgoedmarkt z ich in snel tempo aan het herui tvinden i s conform de nieuwe noden. De focus l igt op betaalbaarheid, sl immer omgaan met ruimte, meer wooncomfor t , meer genieten en een grotere vorm van f lex ibi l i tei t . Gez ien de steeds st renger wordende energieverei sten z i jn de ui tdagingen groot . Kopers , huurders en investeerders z i jn st renger dan ooi t en weten in de meeste geval len bi j zonder goed naar wat ze op zoek z i jn. MAAK VAN UW HUIS EEN THUIS Elke Belg wordt geboren met een baksteen in de maag. Een statement dat u bijna letterlijk mag nemen aangezien heel wat Belgen in hun leven wel meerdere keren iets kopen, bouwen, huren, verbouwen, renoveren of inrichten. © Tom Mahieu

VASTGOED ANNO 2023 … OP IEDER POTJE PAST EEN DEKSELTJE Laat ons onmiddel l i j k beginnen met de ol i - fant in de kamer te benoemen. De grootste ui tdaging voor een aanz ienl i j ke groep Belgen dezer dagen i s de betaalbaarheid van vastgoed. Betaalbaarheid kan veel vormen hebben dat er afhankel i j k van uw s i tuat ie als koper, huurder of investeerder tel kens anders zal ui tz ien. Achtereenvolgend hebben de covidpandemie, de energiecr i s i s , de oplopende inf lat ie en de st i jgende rentes onze k i j k op vastgoed vol - ledig veranderd. Heel wat kandidaat-kopers stoten anno 2023 op hun l imieten omdat ze niet langer kunnen lenen aan een ul t ra lage rente. Deze mindshi f t heef t een grote impact op hoe vooral jongeren vandaag de dag naar hui zen en appar tementen k i j ken. Jongeren met koopplannen wi l len nog steeds een goed wooncomfor t maar begr i jpen wel dat ze hiervoor soms compromi ssen moeten maken naar woonoppervlakte en locat ie. Huurders hebben het voorbi je jaar begrepen dat naast de huurpr i j s van hun pand ook de energiezuinigheid een belangr i j ke rol speel t . Een energieversl indend pand kan mi sschien een lagere huurpr i j s genieten maar zal in veel geval len de huurder wel dubbel en di k t reffen in z i jn por temonnee voor de energiefactuur. Het hoef t niet te verwonderen dat veel huurders steeds meer en meer k i j ken naar moderne en energiezuinige hui zen en appar tementen. Di t kan zowel nieuwbouw omvat ten als recent gerenoveerde woningen. Investeerders volgen nauwgezet deze evolut ie op de huurmarkt en gaan dan ook binnen hun invester ingsplannen bewust op zoek naar recente nieuwbouw. Investeerders met een ouder pand in por tefeui l le hebben veelal ook concrete plannen voor een grondige renovat ie zodat ze hun pand weer aant rekkel i j ker kunnen maken voor de huurmarkt . Bouwpromotoren ten slot te t rekken voor hun nieuwe projecten 100% de kaar t van energiezuinigheid en gaan warmtepompen of zonnepanelen waar mogel i j k integraal voorz ien. Ook al z i jn de gestegen bouwkosten een enorme ui tdaging toch gaan ontwi kkelaars meer dan ooi t de betaalbaarheid van hun projecten onder de loep nemen. Hiervoor gaan ze creat ief aan de slag met nieuwe woonvormen zoals bi jvoorbeeld co-hous ing. Anderz i jds gaan ze ook de prakt i sche woonindel ing doordacht bek i j ken waardoor ze el ke koper een max imum wooncomfor t kunnen garanderen conform de beschi kbare oppervlakte. MENSEN BESTEDEN MEER AANDACHT AAN HET PERSONALISEREN VAN HUN WONING Heel wat Belgen wi l len hun hui s of appartement een z iel geven dat in l i jn l igt met hun eigen voorkeuren, wensen en behoeften. Een pand moet dus niet enkel een hui s z i jn, maar in de eerste plaats een thui s . Een eigen plek waar u tot rust kan komen, kan genieten en ontspannen. Een ter ras , een tuin, een st i j lvol le keuken en een mooie badkamer z i jn zaken die aan belang hebben gewonnen. Naast energiezuinige invester ingen zoals de aanschaf van zonnepanelen gaan heel wat eigenaars ook hun woning een opsmukbeur t geven. Een gevel reiniging of een nieuwe laag ver f kan in combinat ie met enkele verstandige inter ieur ingrepen de waarde van uw pand gevoel ig verhogen. Oudere panden worden op die manier niet al leen energiezuiniger maar kr i jgen tevens ook een nieuw leven. Inter ieurarchi tecten en -des igners merken dat mensen t i jdens zo’n renovat ie een persoonl i j ke ‘wi shl i st ’ hebben. In de verbouwingen wi l len ze bi jvoorbeeld het l igbad vervangen door een ruime inloopdouche of de keuken vol ledig her inr ichten met een heus kookei land. Anderen wi l len mi sschien een ext ra hobbykamer of een nieuwe handige inbouwdress ing. De woning moet dus een ref lect ie z i jn van hun persoonl i j ke leefwereld en interesses . Om deze opdracht tot een goed einde te brengen i s een inter ieurspecial i st geen overbodige luxe. Een inter ieur- of gespecial i seerd renovat iebedr i j f staat u immers bi j met raad en daad. Door hun veelal jarenlange ervar ing en exper t i se beschi kken ze over een ui tgebreide kenni s aan mater ialen en afwerk ingstechnieken. Daarnaast kunnen ze u ook een pr i j szekerheid verzekeren waarbi j u met een duidel i j k afgel i jnd budget uw inter ieur- of renovat iedromen kan real i seren en di t binnen een real i st i sch t i jdschema en met een minimum aan hinder. “ De woning moet een ref lectie zijn van onze persoonlijke leefwereld en interesses. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen is een interieurspecialist geen overbodige luxe. ”

info@descheldegalm.be | www.descheldegalm.be | 09 282 61 07 EEN VASTGOEDMAKELAAR? De Scheldegalm heef t al meer dan 50 jaar een lokale veranker ing met veel kenni s van de regio. Dankz i j onze ervar ing als erkend schat ter-exper t en onze kenni s in renovat ie en inter ieur inr icht ing i s het advi seren van onze k lanten onze tweede natuur. Bi j De Scheldegalm gaan we volop voor een eer l i j ke, t ransparante en persoonl i j ke aanpak . Verkoop je (t)huis zonder zorgen. Ontdek 9 voordelen van een samenwerk ing met ons! 1 . Een woning verkopen doet u niet in een-tweedr ie. Bi j de verkoop komen een pak jur idi sche zaken k i j ken die u op orde dient te kr i jgen. Wi j nemen u daarom kor t even mee door al le verschi l lende aspecten van een verkoop. 2. El ke verkoop star t met een cor recte vi s ie van het vastgoed en een goed onderbouwd doss ier. Als ervar ingsdeskundige, maar ook als erkend schat ter-exper t , bepalen we samen met u de opt imale verkooppr i j s . 3. Als vastgoedmakelaar weten we op wel ke detai ls kandidaat-kopers let ten. Wi j kunnen dan ook ui tgebreid advies geven en bek i j ken samen met u of er eventueel nog herstel l ingen ui tgevoerd kunnen worden. 4. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Via styl ing en profess ionele fotograf ie zet ten we de kwal i tei ten van uw vastgoed ext ra in de ver f. Ook een vi r tuele rondleiding of enkele droneshots kunnen uw woning nog meer in de k i j ker zet ten. 5. Wi j hebben heel wat ervar ing met de complexe admini st rat ieve procedures en wetgeving bi j de verkoop van uw eigendom. Zo bepaal t de wet dat er verschi l lende at testen voorhanden moeten z i jn. Als BIV-erkend makelaar vervol ledigen wi j uw doss ier en garanderen we een eer l i j ke en cor recte opvolging. 6. Uw woning publ iceren op de jui ste plat formen i s cruciaal voor een vlot te verkoop. Maar ook de boodschap verspreiden via social media en e-mai l i s essent ieel . Met de jui ste publ ici tei tskanalen, doordachte market ingst rategie en een ongel imi teerd enthous iasme vinden we kopers voor el ke woning. 7. We zorgen voor het ideale bezoekmoment en begeleiden al le potent iële kopers doorheen de woning. We scheiden voor u het kaf van de koren. Een bezoekmoment organi seren kan zeer st ressvol z i jn, maar dankz i j onze ervar ing zorgen we ervoor dat deze dag vlekkeloos ver loopt . 8. Onze commerciële aanpak leer t ons dat we snel moeten kunnen schakelen wanneer we een geschi kte kandidaat-koper vinden. Dat i s enkel mogel i j k met een vol ledig doss ier en goed onderbouwde onderhandel ingen. 9. Bi jna verkocht ! Het opmaken van het compromi s en de onder tekening nemen we op ons . Daarna vergezel len we u tot bi j de notar i s en regelen we de overname van de meters en al le andere admini st rat ieve zaken. Kor tom, een succesvol le verkoop begeleid van star t tot f ini sh! Je woning verkopen of verhuren? Neem vr i jbl i jvend contact met ons op. We helpen u snel tot een eer l i j ke ui tkomst . Tot binnenkor t ! Wij zijn Lisa en Mathieu Persyn, de nieuwe generatie aan het roer bij vastgoedkantoor De Scheldegalm. WAAROM SAMENWERKEN MET

Uw woning verkopen op een snel le en correcte manier? We helpen je graag!

DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van … • Warmtepompen • Warmtepompboilers • Zonneboilers • … In 2023 zijn er nog mooie premies op deze toestellen! NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFO! Wij zijn gecertificeerd installateur. Ook voor andere zaken kan u steeds bij ons terecht: • Centrale verwarming • Sanitair • Vloerverwarming • Nieuwbouw en renovatie En zeker niet te vergeten, het onderhoud van uw installatie Laat tijdig uw installatie onderhouden OP ZOEK NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR CV OF SANITAIR? SANITAIR • CENTRALE VERWARMING • HERNIEUWBARE ENERGIE STEENWEG 281 • 9810 EKE – NAZARETH f.buckens@telenet.be – 09/328.81.15 - Vermijdt storingen in het stookseizoen - Verleng de levensduur van uw toestel - Toestel werkt veel zuiniger - Verhoogt uw veiligheid

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=