House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

Ze gingen een hypothecai re lening aan voor €200.000, waarbi j An €30.000 en Er i k €20.000 aan eigen middelen inbracht . Op di t moment bedraagt het openstaande saldo €140.000. Omdat de woning recent gerenoveerd werd, i s de waarde van de woning gestegen. Een onafhankel i j ke schatter waardeerde de woning op €300.000. Het verdelen saldo bedraagt : €300.000 (waarde woning) - €140.000 (saldo hypotheek)= €160.000 Van de €160.000 t rekken we de gezamenl i j ke eigen inbreng van €50.000 af, waardoor er €1 10.000 over bl i j f t dat verdeeld moet worden. Bi j dezel fde eigen inbreng kr i jgen An en Er i k beide €80.000. In di t geval i s dat echter niet van toepass ing. Daarom wordt het te verdelen saldo veref fend met de eigen inbreng: An heef t recht op €55.000 + €30.000 (eigen inbreng) = €85.000Er i k heef t recht op €55.000 + €20.000 (eigen inbreng) = €75.000 Wanneer An in de woning zou bl i jven en Er i k zou moeten ui tkopen, moet ze hem dus een ui tkoopsom betalen van €75.000. Bl i j f t Er i k echter in het pand wonen, dan moet hi j €85.000 aan An betalen. Het openstaande saldo van de hypotheek (€140.000) wordt meestal overgenomen door diegene die in het pand bl i j f t wonen. Beoordel ing door grootbanken vaak geen succes Bi j het ui tkopen van je par tner neem je normaal gez ien de hypotheek over en zal je vaak ook een bi j komende lening aangaan om de ui tkoopsom aan je ex-par tner te kunnen betalen. In di t geval zal de bank k i j ken of je de schuld van het openstaande saldo en de bi j komende lening kan dragen. Vaak concluderen banken echter dat di t niet het geval i s . Di t omdat ze de openstaande schuld niet meer st rechen op termi jn. Partner ui tkopen via iFinco: de mogel i jkheden Toch i s ui tkopen niet onmogel i j k . Zo kan je bi j iF inco eenvoudig een aanvraag indienen voor een nieuw hypothecai r krediet waarmee je de bestaande woonlening en de ui tkoopsom kan terugbetalen. Hierbi j rei ken we een aantal oploss ingen toe om meer f inanciële ademruimte te creëren. Eén van de oploss ingen i s her f inancier ingwaarbi j we je lopende woonkrediet vervangen wordt door een nieuwe lening tegen een lagere rentevoet . Daarnaast kunnen we de loopt i jd van het krediet ver lengen, waardoor de maandlast minder zwaar wordt . Het i s namel i j k niet evident om een lening die je ini t ieel met twee droeg plots al leen af te lossen. Een andere mogel i j kheid die wi j kunnen benut ten i s een formule waarbi j we een deel van het kapi taal op het einde van de termi jn innen, ook wel het bul letkrediet genoemd. Ook zo creëren we meer f inanciële ademruimte en kan je vermi jden dat je naar de huurmarkt moet t rekken. Lagere registrat iebelast ing bi j ui tkopen partner Het ui tkopen van je par tner heef t over i - gens nog een ander ‘ voordeel ’ dat wegval t wanneer de gezamenl i j ke woning verkocht wordt . Bi j ui tkoop geldt een veel lagere regi st rat iebelast ing dan bi j aankoop: het tar ief i s standaard 2,5%. Zi jn jul l ie echter minstens 1 jaar wet tel i j k samenwonend of get rouwd, dan wordt dat tar ief 1%. Partner ui tkopen? iFinco helpt je op weg! iF inco maakt steeds een grat i s en vr i jbl i j - vende berekening waarbi j al le bi j komende kosten – ook kosten van her f inancier ing en regi st rat ierechten – en eventueel lopende (kor tere) leningen in een hypothecai re oploss ing op maat worden opgenomen. Het doel i s duidel i j k : het jou f inancieel zo comfor tabel mogel i j k maken, zonder dat je je woondroom moet opgeven Let op geld lenen kost ook geld iFinco is bereikbaar via 09/224.22.22 of info@ifinco.be. iFinco kredietmakelaars fsma 115954 A ondernemingsnummer BE 0652.774.663 Nieuw adres vanaf 01/02 Christoffelweg 4, Evergem Bijkomende kantoren vanaf 01/04 Kortrijksesteenweg 1035, St. Denijs-Westrem Dorp-Oost 7 9080, Lochristi www.ifinco.be

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=