House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

Sint-Martens-Latem, 2022 versus 2021 Maak kennis met één van de meest gerenommeerde gol fclubs in België Sint-Mar tens-Latem bestaat eigenl i j k ui t twee volwaardige deelgemeenten, enerz i jds i s er Sint-Mar tens-Latem zel f en anderz i jds i s er Deur le. Op de grens tussen de twee l igt de befaamde ‘Royal Latem Gol f Club’ die opger icht i s in 1909 en hiermee één van de oudste gol fclubs i s in België. De 18 holes parkbaan i s omr ingd door een groen bosr i j k gebied waarbi j oude bomen en stat ige landhui zen het gevoel geven van een authent ieke Engelse tuin. Ongeacht de baan zel f vr i j kor t i s beschouwen heel wat bezoekers deze gol fbaan als vr i j techni sch met een mooie verscheidenheid aan holes . Mede hierdoor i s de Royal Latem Gol f Club een internat ionaal geprezen club die bezoekers verwel komt ui t heel Europa. Een oase van groen omgeven door water en natuur Liefhebbers van water toer i sme zul len z ich in Drongen zeker thui s voelen. Het gr i l l ig ver loop van de Leie maakt Drongen de ui tgelezen plek voor plez iervaar t met achter el ke r ivierbocht een nieuwe ver rass ing. Verschi l lende yachtclubs bieden faci l i tei - ten aan voor wie iets langer wi l aanmeren. Ondanks de toenemende verstedel i j k ing in Gent kunnen wandelaars en f ietsers in Drongen nog steeds genieten van veel open ruimte. De gemeente die voor een groot deel bestaat ui t weide- en boslandschappen wordt doorkrui st door ontelbare dreven en veldwegels waarbi j sommigen nog steeds hun oorspronkel i j k karakter van kasteeldreef konden bewaren. Met t iental - len hectare natuurgebied en vele k i lometers Leieoevers i s Drongen een hemel op aarde voor wandelaars en f ietsers Het Parkbos, een pracht ige groene long waar de natuur nog volop zi jn gang kan gaan Het ui tgest rekte Parkbos l igt op de grens van Gent , De Pinte en Sint-Mar tens-Latem. Deze groenpool i s meer dan 1 .200 hectare groot met een enorme divers i tei t aan bossen, moerasgebieden, weidse graslanden en stat ige kastelen met imposante parken. Een belangr i j k deel van het Parkbos l igt op het grondgebied van De Pinte waarvan een gedeel te reeds werd inger icht en opengesteld. Het gaat om een gebied met de naam Grand Noble, gelegen ten noorden van de spoor l i jn Gent-De Pinte en de Val - lei van de Rosdambeek . De boskern Grand Noble l igt rond het gel i j knamige kasteel - domein. De voorbi je jaren werd hier een nieuw bos van 80 hectare inger icht waarbi j aan de Kor t r i j ksesteenweg een zone als parkgebied werd voorz ien met verschi l lende wandel routes . De aanslui tende Val lei van de Rosdambeek i s een plaats waar de natuur nog echt z i jn gang kan gaan met een spontane ontwi kkel ing van een boei - ende fauna en f lora. Bent u op zoek naar het ideale droompand? Bent u op zoek naar het per fecte hui s of appar tement in de groene rand rond Gent doe dan beroep op de ervar ing, kenni s en het ui tgebreide netwerk van een lokale makelaar. In deze House & Home edi t ie kan u alvast enkele toonaangevende makelaars terugvinden met een ui tgebreid aanbod. Sur f zeker eens naar hun webs i tes en ontdek hun unieke panden in Sint-Martens-Latem, De Pinte, Drongen en omst reken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=