House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

“ De reden dat heel wat kunstenaars verliefd zijn geworden op Sint-Martens-Latem is te verklaren in de aanwezigheid van de prachtige Leie en de bijhorende schilderachtige oeverlandschappen ” welvaar ts index echter neemt Latem al vele jaren steevast de leiding als r i j kste gemeente in België. Latem i s vooral bekend voor z i jn hoogstaande levenskwal i tei t en tot de verbeelding sprekende vi l la’s . De gemiddelde woningpr i j s bedroeg vor ig jaar 873.677 euro tegenover 732.977 euro in 2021 . Een st i jging van meer dan 19 procent bewi j st de enorme popular i tei t van deze gemeente als meest exclus ieve woonlocat ie van het land. Dat het prest igieuze Sint-Mar tens-Latem gelegen langs de oevers van de Leie, ook wel een kunstenaarsgemeente genoemd wordt i s bi j het grote publ iek minder geweten. De reden dat heel wat kunstenaars ver l iefd z i jn geworden op deze ongeëvenaarde st reek i s te verk laren in de aanwez igheid van de pracht ige Leie en de bi jhorende schi lderacht ige oever landschappen. Als u wandel t of f ietst in Latem en de deelgemeente Deur le l i j kt het alsof heel wat landschapsdecors weggeplukt z i jn van een prentkaar t . De Pinte, een exclusieve woonlocat ie op een steenworp van Gent De Pinte en de deelgemeente Zevergem tel len ongeveer 1 1 .000 inwoners . Na Latem staat De Pinte tweede op de l i j st van meest welvarende gemeenten in België. Door de grote vraag naar except ionele panden i s de woningpr i j s op één jaar t i jd met meer dan 38 procent gestegen van 471 .671 euro in 2021 naar 653.764 euro in 2022. De enorme st i jging zal waarschi jnl i j k een stuk beïnvloed z i jn door de verkoop van enkele ui tzonder l i j ke panden. Als we echter over een langere per iode k i j ken stel len we vast dat de gemiddelde vastgoedpr i j - zen al enkele jaren ser ieus in de l i f t z i tten. Een belangr i j ke t roef van De Pinte i s z i jn st rategi sche l igging vlakbi j Gent en z i jn ui tstekende verbindingen met de E17 en N60. De ui tgesproken groene omgeving met de aanwez igheid van veel natuur en groen i s een ext ra factor die de aan-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=