House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

IMMO2LIFE - DE LIJFRENTESPECIALIST Christophe Niclaus | BIV 507426 - Nathalie Mortier | BIV 512624 Golflaan 41 - 9830 Sint-Martens-Latem Piers de Raveschootlaan 2 bus 1 - 8300 Knokke-Heist + 32 (0)499 26 82 90 I info@immo2life.be WWW.IMMO2LIFE.BE KOPEN OP LIJFRENTE NOG INTERESSANTER De s ignalen van de vastgoedmarkt z i jn vandaag de dag bi j zonder tegenst r i jdig. Enerz i jds i s er sprake van een afkoel ing die de hui zenpr i j zen zou doen dalen, maar anderz i jds i s er een enorme st i jging van de grondstof fenpr i j zen die een nieuwbouw duurder maakt en daarnaast zorgt de rentest i jging ervoor dat ook de af loss ingen voor de hypotheekleningen een pak zwaarder gaan wegen. “ Voordelen voor zowel verkoper en koper Immo2l i fe i s er in geslaagd om z ich dankz i j een special i sat ie in het begeleiden van verkopen en aankopen op l i j f rente stevig op de kaar t van de vastgoedmarkt te zet ten. “De formule biedt al leen maar voordelen”, legt Chr i stophe Niclaus ui t . “De verkoper verkoopt z i jn woning aan een koper. Die laatste betaal t niet de vol ledige pr i j s , maar enkel “het boeket ”, een bedrag van 10 à 25% van de koopsom. Het andere deel van de koopsom wordt omgezet in een per iodieke (en geïndexeerde) l i j f rente gedurende een vooraf overeengekomen per iode. Indien de verkoper snel ler over l i jdt , doet de koper ui teraard een betere zaak , omdat hi j of z i j dan niet langer de l i j f rente moet betalen.” Zowel voor verkopers als kopers i s het een formule die heel wat voordelen biedt . Kinder loze echtparen bi jvoorbeeld kunnen op die manier genieten van hun oudere dag zonder f inanciële zorgen. Ze z ien immers hun pens ioen – waarvan veel oudere mensen toch ondervinden dat het niet toerei kend i s om aan de gestegen levensduur te te beantwoorden – st i jgen met de maandel i j kse betal ingen die gedaan worden door de koper van hun woning. De kopers kunnen dus investeren met beperktere f inanciële middelen omdat ze bi j de aankoop slechts “het boeket ” moeten betalen. Gespecial iseerde niche De voordelen van de l i j f renteformule voor zowel verkopers én kopers z i jn zo nadrukkel i j k aanwez ig, dat het eigenl i j k de logica zel f i s dat Immo2l i fe steeds meer aanvragen kr i jgt . “Zeker in de huidige omstandigheden met de fors st i jgende energie- en voedingspr i j zen, i s de l i j f renteformule eigenl i j k een k ip met gouden eieren”, zegt Nathal ie Mor t ier. “Onze bewuste keuze om van bi j onze star t in de vastgoedwereld te k iezen voor de gespecial i seerde niche van de l i j f renteverkoop en ons op die manier van andere vastgoedkantoren te onderschei - den heef t er toe geleid dat wi j in onze kantoren te Sint-Mar tens-Latem en Knokke, waar iedereen wel kom i s om inl icht ingen te vragen, behoor l i j k wat mensen over de vloer kr i jgen.” Chr i stophe Niclaus en Nathal ie Mor t ier maken z ich sterk , dat de hui - dige algemene economi sche s i tuat ie het aantal geïnteresseerden nog zal doen toenemen. Door onze jarenlange ervar ing en speci f ieke vakkenni s in deze complexe mater ie kunnen wi j de verkopers en kopers namel i j k per fect en profess ioneel begeleiden.” Zorgeloos voor investeerders Voor investeerders is een aankoop op l i j frente “zorge- loos”, want een aankoop op l i j f rente zorgt ervoor dat ze al le beslommer ingen rond het vinden van huurders en rond problemen met de verhuur ui t de weg kunnen gaan. Hun zogenaamde “huurders” z i jn immers de mensen die al t i jd in de woning hebben gewoond en die de woning per fect (bl i jven) onderhouden, een betere “huurder ” bestaat niet . “Het probleem dat sommige eigenaars hebben die op een k lass ieke manier vastgoed aankopen met het ontvangen van huurgelden wordt hier omgekeerd”, verduidel i j kt Chr i stophe Niclaus . “Het z i jn de nieuwe eigenaars die maandel i j ks betalen aan de verkopers , op deze manier z i jn de verkopers verzekerd van een maandel i j ks geïndexeerd en belast ingvr i j inkomen. Terwi j l de kopers met het betalen van die l i j f rente gewoon een stuk je van hun aankoop f inancieren. De kopers moeten t rouwens geen onroerende voorhef f ing betalen, want die bl i j f t ten laste van de verkoper aangez ien hi j of z i j in de woning bl i j f t wonen.” Een ander groot voordeel i s dat de aankoop van een woning op l i j f rente niet moet worden aangegeven in de personenbelast ing. En ui teraard betekent het fei t dat de koper bi j de aankoop enkel “het boeket ” moet betalen, ook dat hi j niet naar de bank moet stappen voor een lening. Bovendien zal een koper gemiddeld max imaal 60 à 70% van de huidige waarde van de woning betalen, indien de verkoper vroegt i jdig over l i jdt dan i s di t zel fs een pak minder aangez ien de koper de maandel i j kse betal ing mag stopzet ten. Terwi j l de koper bi j een k lass ieke aankoop meteen 100% van de waarde moet ophoesten.” Maar dat i s nog niet al les : bi j het afslui ten van het l i j f rentecont ract leer t de ervar ing ons dat er een ui tstekende relat ie ontstaat tussen de koper en verkoper. Ook het mensel i j k contact vaar t dus wel bi j de l i j f renteformule. “In deze chaotische situatie is de lijfrenteformule meer dan ooit een oplossing die voor gemoedsrust kan zorgen”, zeggen Christophe Niclaus en Nathalie Mortier van Immo2life. IN DE HUIDIGE SITUATIE OP DE VASTGOEDMARKT IS

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=