House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

PARTNER UITKOPEN BIJ SCHEIDING: HOE JE JE WONING TOCH KAN BEHOUDEN k ig beschi kt iF inco over een aantal mogel i j kheden die toelaten dat de par tner z ich ui tkoopt . Lees snel verder om ze te ontdekken! Ui tkoopsom bepalen bi j ui tkopen partner Voor de berekening van de ui tkoopsom dien je rekening te houden met dr ie factoren: de waarde van de woning, het resterende saldo van de hypotheek lening en de eigen inbreng van jou en je ex-par tner. 1 . DE WAARDE VAN DE WONING Al lereerst zal de waarde van de woning bepaald moeten worden. Let op: di t i s niet de aankooppr i j s van de woning, maar de huidige waarde van het hui s zoals het nu verkocht zou worden. Om deze waarden te bepalen i s het belangr i j k beroep te doen op een neut rale par t i j zoals een onafhankel i j ke schat ter of notar i s . 2. HET OPENSTAANDE SALDO VAN DE HYPOTHECAIRE LENING Daarnaast moet het openstaande saldo van de hypothecai re lening bepaald worden. Wel k bedrag hebben jul l ie ontleend bi j aankoop van de woning en wat i s het resterende bedrag dat hiervan nog moet terugbetaald worden? 3. INBRENG VAN JEZELF EN EX-PARTNER Wanneer beide par tners hetzel fde aandeel in de aankoopsom hebben betaald, i s het scenar io vr i j eenvoudig. In de real i - tei t l igt het vaak anders en moet de eigen inbreng van zowel jezel f als je ex-par tner bepaald worden. VOORBEELD PARTNER UITKOPEN: BEREKENING UITKOOPSOM AN EN ERIK Enkele jaren terug kochten An en Er i k een gez inswoning ter waarde van €250.000. Vaak denken koppels die ui t el kaar gaan dat ze hoe dan ook hun woning moeten verkopen. Soms z i t er niets anders op, maar vaak bl i j kt het toch mogel i j k dat één van de par tners z ich ui tkoopt . Maar hoe gaat dat dan precies in z i jn werk? En hoeveel bedraagt de ui tkoopsom? iF inco legt het graag voor je ui t . Woning verkopen bi j scheiding niet al t i jd nodig: dr ie scenar io’s Afhankel i j k van de f inanciële mogel i j kheden z i jn er doorgaans dr ie mogel i j kheden. We zet ten ze even op een r i j t je: 1 . WONING VERKOPEN Soms i s di t de enige ui tweg omdat het individuele loon van de par tners het niet toelaat om de hypotheek af te lossen. Bi j verkoop dekt de opbrengst van de woning vaak het nog openstaande kapi taal , waarna beide par tners op zoek kunnen gaan naar een eigen woning. 2. DE WONING BEHOUDEN ( IN ONVERDEELDHEID HOUDEN) Vaak wordt voor deze opt ie gekozen om de k inderen niet te conf ronteren met een verhui s of omdat er een zaak in de woning gevest igd i s . In di t geval bl i jven jul l ie beide eigenaar van de woning en dient de hypothecai re lening gewoon verder te worden afgelost . Gebrui kerslasten (gas , water, elekt r ici tei t , . . . ) worden in pr incipe betaald door de bewoner. 3. PARTNER UITKOPEN Bi j ui tkopen neemt één van de par tners de woning over en daarbi j ook de hypothecai re lening. Hier i s de hamvraag natuur l i j k hoeveel de ui tkoopsom bedraagt en of je de hypothecai re lening überhaupt in je eent je kan af lossen. GelukEen echtscheiding is niet alleen een emotionele gebeurtenis, het heeft ook praktische gevolgen. Want wat met jullie gezinswoning en de bijhorende hypotheek? Een huis is immers méér dan iets materieel. Het is de plek waar je kinderen zijn opgegroeid, waar je veel geld in hebt geïnvesteerd, ... kortom: het is een thuis voor jou en je gezin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=