House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

WELKE BESCHERMING BIEDT DE 10-JARIGE Deze verpl ichte verzeker ing garandeer t een 10- jar ige aansprakel i j kheid van de aannemer waardoor de eigenaar van een pand meer zekerheid heef t over de kwal i - tei t van de ui tvoer ing en daarnaast ook automat i sch beschermd wordt tegen eventueel onzorgvuldig werk van de aannemer. DE 10-JARIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANNEMERS IS NIET ALLEEN VOOR BOUWAANNEMERS Is er iets ernst ig mi sgelopen t i jdens de bouw- of renovat iewerken aan uw hui s of appar tement , dan zorgt de verpl ichte aansprakel i j kheidsverzeker ing van de aannemer ervoor dat u als eigenaar hem kan aansprakel i j k stel len. Vóór 2018 was er geen duidel i j k wet tel i j k kader met als gevolg dat de eigenaar van een recente woning minder jur idi sche middelen had om de aannemer ter verantwoording te roepen voor bouwtechni sche fouten. Gelukk ig i s di t vandaag helemaal anders . De 10- jar ige aansprakel i j kheid geldt t rouwens niet al leen voor aannemers , maar tevens voor andere di rect bet rokken par t i jen zoals archi tecten, bouwpromotoren, onderaannemers , stabi l i tei ts- en vei l igheids ingenieurs AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER? Sinds 1 juli 2018 moet een aannemer in België een verplichte verzekering nemen voor het geval hij in gebreke zou worden gesteld voor bouwfouten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=