House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

en studiebureaus . Al deze par tners spelen een belangr i j ke rol in het bouwproces en moeten z ich dan ook verpl icht verzekeren. WAT VALT ER ONDER DE 10-JARIGE AANSPRAKELIJKHEID EN WAT NIET? De 10- jar ige aansprakel i j kheid van een aannemer i s van toepass ing op projecten waar de stedenbouwkundige vergunning dateer t van na 1 jul i 2018. Het omvat de gebreken of fouten die z ich voordoen in het geleverde werk van de aannemer en die de eigenl i j ke sterkte of waterdichtheid van het hui s of appar tement beïnvloeden zoals bi jvoorbeeld gebreken in de funder ing, het dak , de muren, steunbal ken of andere belangr i j ke bouwonderdelen. De 10- jar ige aansprakel i j kheid i s dus zeker niet al les overkoepelend. Fouten of gebreken die ontstaan z i jn als gevolg van een normale sl i j tage, een verouder ing van het bouwwerk of als gevolg van onjui st gebrui k z i jn niet gedekt . Ook als de eigenaar zel f verander ingen heef t aangebracht in het bouwwerk zonder toestemming van de aannemer of archi tect i s de 10- jar ige aansprakel i j kheid niet van toepass ing. Bi j twi j felgeval len i s het belangr i j k om te benadrukken dat de aansprakel i j kheid een r icht l i jn i s waarbinnen bepaalde zaken gedef inieerd z i jn en andere niet . Voor complexe doss iers zal er dus nog steeds jur i - di sch advies moeten ingewonnen worden om ui teindel i j k ui tslui tsel te geven wie van de bet rokken par t i jen de eventuele verantwoordel i j kheid draagt . ER WORDT ONDERSCHEID GEMAAKT IN 3 SOORTEN GEBREKEN: 1 . Ernst ige gebreken Ernst ige gebreken z i jn zoals het woord het al aangeef t ser ieuze problemen met een dr ingend en acuut karakter. Dergel i j ke gebreken omvat ten zaken die de stevigheid, de stabi l i tei t en de waterdichtheid van een gebouw aantasten. Di t kunnen dus gebreken z i jn waardoor het gebouw op kor te of lange termi jn schade kan oplopen en in ext reme geval - len zel fs dreigt in te stor ten. Voorbeel - den hiervan z i jn scheuren in de gevel , eventueel funder ingsfouten, een gebrekk ige of niet cor rect ui tgevoerde dakconst ruct ie en ernst ige vochtproblemen. 2.Verborgen gebreken Bi j verborgen gebreken i s er tevens sprake van ernst ige bouwkundige fouten maar met als enige verschi lpunt de nuance dat de eigenaar deze gebreken t i jdens de voor lopige of def ini t ieve oplever ing nog niet kan vaststel len. Di t type van gebreken leidt veelal tot heel wat di scuss ies door het fei t dat deze pas achteraf en na ver loop van t i jd z ichtbaar worden. Daarom i s het cruciaal om t i jdens de oplever ing zoveel mogel i j k foto’s te nemen die de toestand op die moment vi sueel vast leggen. Indien er dan later toch problemen opdui ken z i jn dergel i j ke beelden soms het enige brui kbare bewi j smater i - aal om een mogel i j k probleem te staven. 3.Lichte verborgen gebreken De aannemer of archi tect kan ook voor l ichte verborgen gebreken verantwoordel i j k gesteld worden. Om al le mi sverstanden te vermi jden… deze gebreken vormen geen di rect gevaar voor de stabi l i tei t van het gebouw. Niet tegenstaande z i jn het ook s igni f icante problemen die z ich soms later mani festeren maar die een eigenaar op het moment van de oplever ing niet zou aanvaard hebben. Condensat ieproblemen in de beglaz ing van ramen, loskomende muur- of vloertegels , een verzakk ing in de vloer en mogel i j ke problemen met de geluidsi solat ie behoren tot deze categor ie. KAN BIJ DE VERKOOP VAN EEN RECENT PAND DE NIEUWE EIGENAAR OOK BEROEP DOEN OP DE 10-JARIGE AANSPRAKELIJKHEID? De vorder ing met bet rekk ing tot de 10jar ige aansprakel i j kheid i s verbonden aan het pand en niet aan een persoon of de eerste eigenaar. Dus ja, wanneer een recent pand verkocht wordt binnen de termi jn van de 10- jar ige aansprakel i j kheid gaat de regel ing ook mee. De wetgeving werd immers niet enkel ingevoerd ter bescherming van de eigenaar, maar ook om de openbare vei l igheid te waarborgen. Er z i jn heel wat argumenten om voor een recente woning te k iezen, naast de duurzaamheid speel t ook deze 10- jar ige aansprakel i j kheid van de aannemer een belangr i j ke rol . Door deze aansprakel i j kheid i s de koper immers beter beschermd en kan hi j genieten van een veel grotere zekerheid waarbi j hi j binnen de contouren van deze wetgeving, de eerste 10 jaar niet zal geconf ronteerd worden met mogel i j ke dure herstel - l ingskosten. “ Door de 10-jarige aansprakelijkheid is de koper van een recente woning beter beschermd waarbij hij de eerste 10 jaar niet zal geconfronteerd worden met mogelijke dure herstellingskosten.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=