House & Home - Editie Sint-Martens-Latem - Drongen en rand - 2023

info@descheldegalm.be | www.descheldegalm.be | 09 282 61 07 EEN VASTGOEDMAKELAAR? De Scheldegalm heef t al meer dan 50 jaar een lokale veranker ing met veel kenni s van de regio. Dankz i j onze ervar ing als erkend schat ter-exper t en onze kenni s in renovat ie en inter ieur inr icht ing i s het advi seren van onze k lanten onze tweede natuur. Bi j De Scheldegalm gaan we volop voor een eer l i j ke, t ransparante en persoonl i j ke aanpak . Verkoop je (t)huis zonder zorgen. Ontdek 9 voordelen van een samenwerk ing met ons! 1 . Een woning verkopen doet u niet in een-tweedr ie. Bi j de verkoop komen een pak jur idi sche zaken k i j ken die u op orde dient te kr i jgen. Wi j nemen u daarom kor t even mee door al le verschi l lende aspecten van een verkoop. 2. El ke verkoop star t met een cor recte vi s ie van het vastgoed en een goed onderbouwd doss ier. Als ervar ingsdeskundige, maar ook als erkend schat ter-exper t , bepalen we samen met u de opt imale verkooppr i j s . 3. Als vastgoedmakelaar weten we op wel ke detai ls kandidaat-kopers let ten. Wi j kunnen dan ook ui tgebreid advies geven en bek i j ken samen met u of er eventueel nog herstel l ingen ui tgevoerd kunnen worden. 4. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Via styl ing en profess ionele fotograf ie zet ten we de kwal i tei ten van uw vastgoed ext ra in de ver f. Ook een vi r tuele rondleiding of enkele droneshots kunnen uw woning nog meer in de k i j ker zet ten. 5. Wi j hebben heel wat ervar ing met de complexe admini st rat ieve procedures en wetgeving bi j de verkoop van uw eigendom. Zo bepaal t de wet dat er verschi l lende at testen voorhanden moeten z i jn. Als BIV-erkend makelaar vervol ledigen wi j uw doss ier en garanderen we een eer l i j ke en cor recte opvolging. 6. Uw woning publ iceren op de jui ste plat formen i s cruciaal voor een vlot te verkoop. Maar ook de boodschap verspreiden via social media en e-mai l i s essent ieel . Met de jui ste publ ici tei tskanalen, doordachte market ingst rategie en een ongel imi teerd enthous iasme vinden we kopers voor el ke woning. 7. We zorgen voor het ideale bezoekmoment en begeleiden al le potent iële kopers doorheen de woning. We scheiden voor u het kaf van de koren. Een bezoekmoment organi seren kan zeer st ressvol z i jn, maar dankz i j onze ervar ing zorgen we ervoor dat deze dag vlekkeloos ver loopt . 8. Onze commerciële aanpak leer t ons dat we snel moeten kunnen schakelen wanneer we een geschi kte kandidaat-koper vinden. Dat i s enkel mogel i j k met een vol ledig doss ier en goed onderbouwde onderhandel ingen. 9. Bi jna verkocht ! Het opmaken van het compromi s en de onder tekening nemen we op ons . Daarna vergezel len we u tot bi j de notar i s en regelen we de overname van de meters en al le andere admini st rat ieve zaken. Kor tom, een succesvol le verkoop begeleid van star t tot f ini sh! Je woning verkopen of verhuren? Neem vr i jbl i jvend contact met ons op. We helpen u snel tot een eer l i j ke ui tkomst . Tot binnenkor t ! Wij zijn Lisa en Mathieu Persyn, de nieuwe generatie aan het roer bij vastgoedkantoor De Scheldegalm. WAAROM SAMENWERKEN MET

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=