House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

pende en sommige z i t ten nog in een pr i l - le ontwi kkel ingsfase. Met de bl i k op 2040 wi l Deinze z i jn eigenheid en dat van z i jn 17 deelgemeenten en bi jna 45.000 inwoners ext ra benadrukken. Met de slogan “Onderweg naar de stad van morgen dur f t Deinze te verbinden” wordt bewust gekozen voor een stad waar in u heel het jaar door kan genieten. Zo wordt er onder meer ingezet op de “ 15-minutenstad” waarbi j er gest reefd wordt om al le inwoners in max i - mum vi j f t ien minuten f ietsen of wandelen toegang te geven tot al les wat ze nodig hebben. Op die manier wi l Deinze een stad op mensenmaat bl i jven waarbi j winkels , kantoren, scholen, gezondheidszorg, spor t , cul tuur en ontspanning vlot en snel berei kbaar z i jn voor al le inwoners . Hiervoor zal de stad ook de komende jaren de mobi l i tei t van het cent rum en de dorpskernen verbeteren met waar nodig nieuwe of aangepaste inf rast ructuur. Genieten in het wondermooie natuur- en recreat iedomein ‘De Br ielmeersen’ Aanslui tend op het stadscent rum van Deinze tussen de Leie en het Schipdonkkanaal l igt het 27 hectare groot natuur- en recreat iedomein ‘De Br ielmeersen’. Sinds 2015 wordt het park beheerd door de provincie Oost-Vlaanderen. In di t ui tgest rekte natuurdomein vindt u een pracht ig park , tal van wandelpaden, een grote speel tuin, een dierenpark , een educat ief cent rum en verschi l lende spor t- en recreat iemogel i j kheden. De Br ielmeersen i s bi j zonder gel iefd, vooral bi j gez innen met jonge k inderen. Op het domein i s ook de nieuwe accommodat ie en het spor tstadion terug te vinden van voetbalclub KMSK Deinze. St i j lvol wonen langs de oevers van ‘de Gouden r ivier ’ Mensen hebben al eeuwenlang een ui tgesproken voorkeur om te wonen langs het water. Waar di t vroeger vooral economi sch gedreven was i s di t vandaag eerder vanui t een vi sueel aspect . Wonen aan het water staat synoniem voor een natuur l i j ke rust en een garant ie op een gevr i jwaard open ui tz icht . De r ivier de Leie vormt het k loppende har t van Deinze waarbi j deze hi stor i sche water loop het per fecte decor i s geworden voor heel wat nieuwe projectontwi kkel ingen. Nieuwbouwappar tementen gelegen aan het water z i jn dan ook heel populai r waarbi j Deinze in het k iel - zog van deze nieuwe ontwi kkel ingen ook sterk geïnvesteerd heef t in vernieuwde kades en wandelpromenades . Ook de reconvers ie van oude ter reinen tot hippe nieuwe woons i tes z i t enorm in de l i f t . Met deze reconvers ieprojecten kunnen kopers genieten van een modern hedendaags wooncomfor t binnen een authent iek en monumentaal kader. Deze renovat ie van oude hi stor i sche s i tes tot nieuwe t rendy stadswi j ken zorgt voor een natuur l i j - ke hefboom met de aant rek van heel wat leuke boet ieks , bi st ro’s en een bloeiende lokale handel . Deze evolut ie zorgt dat er eigent i jdse nieuwe wi j ken langs het water ontstaan met een per fecte harmonie tussen wonen, werken en ontspannen. Bent u op zoek naar het ideale droompand? Bent u op zoek naar het per fecte hui s of appar tement in de st reek van Deinze doe dan beroep op de ervar ing, kenni s en het ui tgebreide netwerk van een lokale makelaar. In deze House & Home edi t ie kan u alvast enkele toonaangevende makelaars terugvinden met een ui tgebreid aanbod. Sur f zeker eens naar hun webs i tes en ontdek hun unieke aanbod koop- en huurpanden in Deinze en omst reken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=