House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

BOUWEN - VERBOUWEN - INRICHTEN VJ/23 EDITIE DEINZE EN RAND

Plan nu jouw werfbezoek: 0800 59 309 - www.leietop-deinze.be SUBLIEM WONEN AAN DE OUDE LEIEARM IN DEINZE Op de bovenste verdieping van het imposante Leietop ontdek je de laatste twee dakappartementen van 110 m2 met 35 m2 terras. Geniet van het adembenemende zicht over het groen en de Leie. LAATSTE TWEE DAK- APPARTEMENTEN

Meer dan ooi t i s de vastgoedwereld in beweging. We bouwen anders , we leven anders en moeten onszel f tel kens herui tvinden om in die snel t rein van verander ingen mee te z i jn. Dat kan een ui tdaging z i jn. Maar wi j , bi j House & Home, z ien dat als een oppor tuni tei t . Progress ie en innovat ie z i jn de sleutel tot succes… dus staken we House & Home in een vol ledig nieuw jas je. Klaar voor de toekomst en k laar om mensen te inspi reren en te mot iveren. Geniet van di t nieuwe magaz ine en ontdek de kracht en de dynamiek van vernieuwing! Claudia, Alex , Max ime De dynamiek van vernieuwing - VOORWOORD VOORJAAREDITIE 2023 oplage 18.173 exemplaren Verspreiding in Astene, Bachte-Mar ia-Leerne, Deinze, Got tem, Grammene, Hansbeke, Landegem, Machelen, Meigem, Merendree, Nevele, Petegem aan de Leie, Poesele, Sint-Mar tens-Leerne, Vinkt , Wontergem, Vosselaere en Zeveren © Cover foto: Gloster - Rechts van de Kerk VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Claudia Byl - claudia@houseandhome.be + 32 483 25 56 90 Alexandre Vi l la - alex@houseandhome.be +32 475 77 70 36 Max ime Vi l la - max ime@houseandhome.be +32 475 33 14 37 Home & Trends BV Bergenkrui slaan 21 , 9070 Destelbergen - www.houseandhome.be LAYOUT Kr i stof Delombaerde - pub@houseandhome.be Al le reproduct ies , zel fs gedeel tel i j k z i jn verboden. De ui tgever i s niet verantwoordel i j k voor fouten in druk of foto’s . Pr i j zen en beschr i jvingen val len onder de verantwoordel i j kheid van de auteurs .

DEINZE, EEN VEELZIJDIGE STAD IN HET HART VAN DE LEIESTREEK Gelegen tussen Gent en Kor t r i j k langsheen de belangr i j ke verkeersassen E40 en E17 beschi kt Deinze over een ui tstekende berei kbaarheid. Deze l igging zorgt niet al leen voor een sterke economi sche boost maar t rekt daarnaast ook heel wat nieuwe inwoners aan. Met het pracht ige natuur- en recreat iedomein ‘De Br ielmeersen’ in het cent rum bevest igt Deinze ook z i jn reputat ie als groene en vooral leefbare stad. Het hoef t dan ook niet te verwonderen dat ze al meermaals de t i tel ‘ f ietsstad van het jaar ’ heef t weggekaapt . De stad Deinze gelegen in het hart van de Leiestreek telt ruim 44.000 inwoners en is door de fusie met Nevele qua oppervlakte de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen na Gent. Sinds de fusie is de populariteit van Deinze enkel nog toegenomen. De stad kan dan ook terugvallen op bijzonder veel troeven. © Toer isme Leiest reek

“ Ondanks de sterke groei wil Deinze ook in de toekomst vooral een stad op mensenmaat blijven waarbij winkels, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontspanning vlot en snel bereikbaar zijn voor alle inwoners. ” Vergeleken met de buurgemeenten is Deinze een betaalbare locat ie om te wonen Vergeleken met de stad Gent en de buurgemeenten Nazareth, Aal ter en Sint-Martens-Latem z i jn de woningpr i j zen in Deinze een stuk betaalbaarder. Deze betaalbaarheid t rok de voorbi je jaren heel wat jonge gez innen aan ui t Gent en de rand van Gent . De gemiddelde woningpr i j s in Deinze bedroeg vor ig jaar 357.012 euro tegenover 353.936 euro in 2021 . Deze beperkte st i j - ging van net geen 1 procent geef t Deinze een voorsprong op heel wat andere gemeenten in de Leiest reek . In Gent i s de gemiddelde woningpr i j s gestegen met 1 ,6 procent van 360.750 euro in 2021 naar 366.408 euro in 2022. In de buurgemeente Nazareth bedroeg de gemiddelde woningpr i j s vor ig jaar 363.713 euro. In Aal ter i s de gemiddelde woningpr i j s vor ig jaar gestegen met meer dan 17 procent naar 394.004 euro en in Sint-Mar tens-Latem was er zel fs een st i jging van meer dan 19 procent naar 873.677 euro. Als we de vergel i j k ing maken met de andere steden en gemeenten was er vor ig jaar in de Leiest reek een gemiddelde pr i j sst i jging van 6,8 procent . Deinze bl i j f t dus ondanks de stevige vastgoedpr i j zen zeker een betaalbare woonlocat ie in cont rast met z i jn buurgemeenten. Bovendien i s er in Deinze en z i jn deelgemeenten een ruim aanbod hui zen en appar tementen aanwez ig voor zowel jong als oud. © Immo Da Vinci project Liv- De Molens meer info op immodavinci .be

Tabel - Evolut ie van de gemiddelde woningpr i j zen (euro) Deinze en buurgemeenten 2022 versus 2021 Deinze wi l ook de komende jaren verder groeien als een dynamische en leefbare provinciestad De stad Deinze heef t de voorbi je jaren een ware metamor fose ondergaan waarbi j het z ichzel f t ransformeerde van een wat doorsnee Vlaamse gemeente naar een dynami - sche en moderne provinciestad. Gez ien de recente fus ie in 2019 vereenzelvigen heel wat inwoners z ich eerst met hun deelgemeente en nadien pas met hun eigenl i j ke nieuwe fus iegemeente. Begr i jpel i j k want voor de fus ie waren Deinze en Nevele immers twee zel fstandige gemeenten met el k hun eigen deelgemeenten. De nieuwe fus iegemeente Deinze wi l in de eerste plaats dan ook vooral verbinden met respect voor ieders mening en gevoel van ident i tei t . In navolging van het succesvol - le plan ‘Deinze 2020’ lanceerde het gemeentebestuur de nieuwe toekomstvi s ie #Deinze2040. Deinze groei t constant met meer inwoners , heel wat t rends en dus veel ideeën. De leefbaarheid van de stad i s dan ook pr ior i tei t nummer één waarbi j er resoluut gekozen wordt voor vernieuwing en duurzaamheid. Momenteel z i jn al enkele projecten afgewerkt , andere z i jn nog lo- Woning 2022 Woning 2021 Deinze 357.012 353.936 Nazareth 363.713 394.91 1 Gent 366.408 360.750 Aal ter 394.004 335.635 Latem 873.677 732.977

pende en sommige z i t ten nog in een pr i l - le ontwi kkel ingsfase. Met de bl i k op 2040 wi l Deinze z i jn eigenheid en dat van z i jn 17 deelgemeenten en bi jna 45.000 inwoners ext ra benadrukken. Met de slogan “Onderweg naar de stad van morgen dur f t Deinze te verbinden” wordt bewust gekozen voor een stad waar in u heel het jaar door kan genieten. Zo wordt er onder meer ingezet op de “ 15-minutenstad” waarbi j er gest reefd wordt om al le inwoners in max i - mum vi j f t ien minuten f ietsen of wandelen toegang te geven tot al les wat ze nodig hebben. Op die manier wi l Deinze een stad op mensenmaat bl i jven waarbi j winkels , kantoren, scholen, gezondheidszorg, spor t , cul tuur en ontspanning vlot en snel berei kbaar z i jn voor al le inwoners . Hiervoor zal de stad ook de komende jaren de mobi l i tei t van het cent rum en de dorpskernen verbeteren met waar nodig nieuwe of aangepaste inf rast ructuur. Genieten in het wondermooie natuur- en recreat iedomein ‘De Br ielmeersen’ Aanslui tend op het stadscent rum van Deinze tussen de Leie en het Schipdonkkanaal l igt het 27 hectare groot natuur- en recreat iedomein ‘De Br ielmeersen’. Sinds 2015 wordt het park beheerd door de provincie Oost-Vlaanderen. In di t ui tgest rekte natuurdomein vindt u een pracht ig park , tal van wandelpaden, een grote speel tuin, een dierenpark , een educat ief cent rum en verschi l lende spor t- en recreat iemogel i j kheden. De Br ielmeersen i s bi j zonder gel iefd, vooral bi j gez innen met jonge k inderen. Op het domein i s ook de nieuwe accommodat ie en het spor tstadion terug te vinden van voetbalclub KMSK Deinze. St i j lvol wonen langs de oevers van ‘de Gouden r ivier ’ Mensen hebben al eeuwenlang een ui tgesproken voorkeur om te wonen langs het water. Waar di t vroeger vooral economi sch gedreven was i s di t vandaag eerder vanui t een vi sueel aspect . Wonen aan het water staat synoniem voor een natuur l i j ke rust en een garant ie op een gevr i jwaard open ui tz icht . De r ivier de Leie vormt het k loppende har t van Deinze waarbi j deze hi stor i sche water loop het per fecte decor i s geworden voor heel wat nieuwe projectontwi kkel ingen. Nieuwbouwappar tementen gelegen aan het water z i jn dan ook heel populai r waarbi j Deinze in het k iel - zog van deze nieuwe ontwi kkel ingen ook sterk geïnvesteerd heef t in vernieuwde kades en wandelpromenades . Ook de reconvers ie van oude ter reinen tot hippe nieuwe woons i tes z i t enorm in de l i f t . Met deze reconvers ieprojecten kunnen kopers genieten van een modern hedendaags wooncomfor t binnen een authent iek en monumentaal kader. Deze renovat ie van oude hi stor i sche s i tes tot nieuwe t rendy stadswi j ken zorgt voor een natuur l i j - ke hefboom met de aant rek van heel wat leuke boet ieks , bi st ro’s en een bloeiende lokale handel . Deze evolut ie zorgt dat er eigent i jdse nieuwe wi j ken langs het water ontstaan met een per fecte harmonie tussen wonen, werken en ontspannen. Bent u op zoek naar het ideale droompand? Bent u op zoek naar het per fecte hui s of appar tement in de st reek van Deinze doe dan beroep op de ervar ing, kenni s en het ui tgebreide netwerk van een lokale makelaar. In deze House & Home edi t ie kan u alvast enkele toonaangevende makelaars terugvinden met een ui tgebreid aanbod. Sur f zeker eens naar hun webs i tes en ontdek hun unieke aanbod koop- en huurpanden in Deinze en omst reken.

1 STERK CONCEPT 6 MAGAZINES 100.000 BRIEVENBUSSEN = KRACHTIGE RESULTATEN Volgende edi t ie Deinze en rand: najaar 2023. Interesse om te adver teren? Mai l ons voor meer info: info@houseenhome.be

Duurzaam nieuwbouwproject tussen park en bos op de grens van Gent & Sint-Denijs-Westrem. Nieuw

“Bloei” staat voor groen, bereikbaarheid en betaalbaarheid in Gent, met de natuur als rode draad er doorheen lopend, gelegen tussen een nieuw aan te leggen duurzaam park en een bestaand bos. Het woonproject, verdeeld over verschillende gebouwen langs het Vossenbos, bestaat uit eenmix van 1, 2, 3 en 4 slaapkamer appartementen allen voorzien van een ruim terras. Alle wooneenheden zijn bijna energieneutraal (BEN) en voldoen volledig aan de strengere eisen rond energieverbruik. Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van zonnepanelen en warmtepompen. Ook het aan te leggen park staat in het teken van biodiversiteit. Optimaal ingerichte appartementen met ruime terrassen, een veilige leefomgeving en meerdere ontmoetingsplekken zorgen ervoor dat zowel jong als oud zich thuis voelen in “Bloei”. Met een mobiscore van 8,9/10 is “Bloei” perfect gelegen nabij het station Gent-Sint-Pieters, de belangrijkste invalswegen van en naar Gent. Het centrum van Gent - met al haar winkels, culturele sites en gezellige restaurants - is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook met de fiets bereik je Bloei vlot dankzij de meerdere fietsroutes. Ideaal als vastgoedinvestering in Gent. Benieuwd naar meer info? anthony@immodavinci.be • 0488 14 62 77 • 09 273 55 55 • immodavinci.be Prijzen vanaf 210.000 euro excl. kosten BLOEI “Bloei” wordt opgetrokken tussen Gent-Sint-Pieters, “The Loop” en het AZ Maria Middelares. De stad Gent zal in dit projectgebied de komende jaren investeren om een nieuw en levendig stadsdeel te creëren.

Jardinico Fermob Royal Botania Houé

INSPIRATIE: www.thooft.com - shop.thooft.com Moortelputstraat 1, 9031 Drongen (Gent) OPENINGSUREN: 9u-12u30 en 13u30-18u30 (zaterdag tot 18u) donderdag en zondag gesloten I Contact: 092823122 of info@thooft.com Bent u klaar voor de zomer ? Jardinico Gloster Vondom

INFO@OSCARV.BE 015 300 366 WWW.OSCARV.BE KENNISMAKEN? Oscar V is kiezen voor een totaalaanpak. Wij bouwen villa’s met een signatuur die tijdloosheid, authenticiteit en het ultieme thuisgevoel als dé prioriteiten aanhoudt. Onze ontwerpen beantwoorden aan alle vereisten van een hedendaags leefcomfort, zijn individualistisch, origineel, en volledig op uw leest geschoeid. Kenmerkendzijndeopen structuren,mooievolumesmet hogeplafonds eneen trefzeker oog voor detail. Oscar Vontwikkelt zin voor verhoudingen, materialen, texturen, warmte en detaillering. Trefwoorden van onze aanpak zijn eenvoud, rust, harmonie, sereniteit, helderheid, en ontegenzeggelijk ook luxe, smaak en verfijning tot in de kleinste details.

BIJ RECHTS VAN DE KERK TRIBÙ BELGISCHE TOPPER

In 2023 brengt het Belgische merk Tribù, met al meer dan 50 jaar ervaring, enkele pareltjes en nieuwigheden op de markt. Ù Di t Belgi sch fami l iebedr i j f i s onder tussen ui tgegroeid tot een befaamde en kwal i - tat ieve internat ionale speler. En ook bi j Rechts van de kerk in Meigem i s het merk een echte topper ! Het kenmerkende des ign i s een combinat ie van degel i j ke mater ialen en een pure t i jdloze st i j l . Dat gecombineerd met de enorm goede kwal i tei t maken het merk dan ook zo uniek . De nieuwste telg in de fami l ie i s de pracht ige Uk iyo reeks . Voor deze nieuwe col - lect ie tafels , stoelen en l igbedden haalde ontwerpster Monica Armani haar inspi rat ie in Japan. Daar raakte ze gefascineerd door het des ign en de vormen van de lokale archi tectuur. De st i j l van deze teak houten reeks past per fect binnen het des ign van het Belgi - sche merk Tr ibù. Een pracht ig kussen voor de stoelen, verkr i jgbaar in tal r i j ke k leuren, maakt al les helemaal af. Monica Armani ontwerpte al meerdere col - lect ies voor Tr ibù en werkte ook deze keer nauw samen met het Belgi sche merk . De I tal iaanse des igner/archi tect heef t al meer dan 25 jaar ervar ing binnen het vak en haar opleiding als archi tect i s ook merkbaar in het pure des ign van haar meubel - ontwerpen. Mons ieur Tr icot i s onder tussen een ware k lass ieker binnen het Tr ibù-aanbod maar nog steeds even pracht ig! Deze col lect ie, van de hand van de Belgi sche ontwerper I l l ia Eckhardt , bestaat ui t gebreide ver l icht ingselementen, zowel hang- als vloer lampen. En dat in vi j f heel erg mooie k leuren. De lampen geven el k ter ras een warme gloed en vormen een must-have voor deze zomer. I l l ia Eckhardt ontwierp ook de Gobi mand van Tr ibù. Een gehaakte tuinmand die supermooi i s om tuinkussens en accessoi res in op te bergen!

Ook de Contour of CTR col lect ie mag di t sei zoen zeker niet ontbreken. Een op het eerste z icht erg eenvoudig ontwerp, van de I tal iaan Piergiorgio Cazzaniga, waarbi j het f rame slechts met twee punten vastz i t aan de rug van de stoel . Di t i l lust reer t de eenvoud en elegant ie van deze reeks van stoelen, l igbedden, z i tbanken en loungestoelen. Ondanks de lucht ige en ronde vormen i s het inox f rame erg stevig en i s ook het Tr icord touw 100% geschi kt voor bui ten. Kom dus gerust een k i j k je nemen bi j Rechts van de kerk om di t al les te ontdekken en wi j laten jou kenni s maken met ons vol ledige aanbod en beantwoorden graag al le vragen. Onze locat ie in Meigem zorgt ervoor dat we gemakkel i j k berei kbaar z i jn vanui t Gent , Sint-Mar tens-Latem en Deinze en we een per fecte aanslui t ing hebben met de rest van het land via de E40. RECHTS VAN DE KERK PASTORIESTRAAT 3 9800 MEIGEM (DEINZE) 0475/53 53 99 INFO@RECHTSVANDEKERK.BE WWW. RECHTSVANDEKERK.BE VOLG ONS OP INSTAGRAM @RECHTS.VAN.DE.KERK sordoff.com sordoff.com

L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid i de rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTO IESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dheid in de rustige, st lle, natuurlijk omgeving van Me gem. Ma r ook refereren naar d Latemse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, geni tende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme v de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � EIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde i graa het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? t d i L U X R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAAN & DINSDAG GESLOTEN Voor B nh mmes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refer ren naa de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zie is en gelukkige, genietend man di de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Ee Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje n het goudgee verwijzen naar e pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit h t mo iste wat je kan bieden als ven locatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzi nige v rwijzingen zullen je help n en gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor i kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebas erd op een schilder j van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zoda ig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T O O F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OP INGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � A & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MA NDAG & INSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in d rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook r ferer n naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd n emt om ro d te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT MEIGEM � WWW.BONHOMM S.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEK RK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAANDAG & DI SDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wild ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dheid in de rustige, st ll , natuurlijk omgeving v n Me gem. Ma r ook referer n naar de Latemse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, g nietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te d ken over het leven; Een Bonhomm v de bovenste plank, dus! BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OP INGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11: 0 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wild ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in d rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Lat mse School ... net achter jullie hoek. Wat we hi r zi n is een gelukkig , genietende man di d tijd n emt om rond te kijken en na te denken o er h t le e ; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar d pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. BONHOMMES � EVENTFU SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen t jden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan ges den word n. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat w hier zien i een gelukkige, g nie ende man die de tijd n emt om rond te kijken n n te denken over het lev ; Een Bonhomme v n de boven te plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat j kan bieden als eventloc tie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X U R Y O T U R N I T U R E sordoff.com PASTO IESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen van onbezorgdheid i de rustige, stille, natuurlijk omgevi g van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudg el verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooist wat je kan bieden als eventlocati en luxury loft hierin ervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kun tzinnige verwijzingen zullen je helpen een gecultiveerd publiek aan e t kken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een d uropener zijn. Dit is enigszins geba e rd op en schilderij van Co stant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk met l kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken j llie? BONHOMMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L X U R Y O U T D O O R F U R N I T U R E ff.com PA TO IESTRAAT 3 � 9800 EIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEK RK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00 � M ANDAG & DINSDAG G SLOTEN Voor Bonhommes wilde ik graag het gevoel overbrengen va onbezor dh id in de rustige, st lle, natuurlijk omgeving v n Me gem. Ma r ook r fereren naar d Lat mse School ... n t achter jullie hoek. Wat we hier zi n is een gelukkige, g nie ende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het lev n; Een Bonhomm v de bovenste plank, dus! Het strootje n het goudgeel v rwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlang . Volgen mij zi het mooiste wat je ka bied als ventlocatie en luxury loft hi ri vervat: Ru , kalmt (g en stress) die h t gev lg zijn v een goede organisatie. De kunstzinnige v rwijzing n zull n je helpen e n g cultiv e d publi k aan te tr kken e zal ook voor in kunst geïnter sseerde t eristen e n deuropener zijn. Dit is nigsz ns gebase rd p een schilderij van Constant P rmek , dat ik flink hertekende en laat aansluite bij het gevo l en im go van Rechts van d Kerk. Ik tekende he o k zoda ig dat h uit één uk metaal ka ges ed n word n. (ik be hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONHOMM S � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � EIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? L U X R Y O T D O O F U R N I T U R E sordoff.com PASTORIESTRAAT 3 � 9800 MEIGEM � 0475 53 53 99 � WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN � WOENSDAG TOT VRIJDAG - 11:00 TOT 18:00 � ZA & ZO - 10: 0 TOT 18:00 � MAANDAG & DINS AG GESLOTEN Voor Bonhommes wilde i graa het g vo l overb engen van onbezorgdheid in de rustige, stille, natuurlijk omgeving van Meigem. Maar ook refereren naar de Latemse School ... net achter jullie hoek. Wat we hier zien is een gelukkige, genietende man die de tijd neemt om rond te kijken en na te denken over het leven; Een Bonhomme van de bovenste plank, dus! Het strootje en het goudgeel verwijzen naar de pastoraal vervlogen tijden die doen verlangen. Volgens mij zit het mooiste wat je kan bieden als eventlocatie en luxury loft hierin vervat: Rust, kalmte (geen stress) die het gevolg zijn van een goede organisatie. De kunstzinnige verwijzi gen zullen je helpen e n gecultiveerd publi k aan te trekken en zal ook voor in kunst geïnteresseerde toeristen een deuropener zijn. Dit is enigszins gebaseerd op een schilderij van Constant Permeke, dat ik flink hertekende en laat aansluiten bij het gevoel en imago van Rechts van de Kerk. Ik tekende het ook zodanig dat het uit één stuk metaal kan gesneden worden. (ik ben hier echt zot van!) Wat denken jullie? BONH MMES � EVENTFUL SPACE & LUXURY LOFT � MEIGEM � WWW.BONHOMMES.BE Tried this yet? RVDK_022023.indd 1 19/02/2023 15:04

MASSIEVE MAATWERK KEUKENS WWW.ARRELI -KEUKENS.BE M A S T E R A R T I S A N S

Nieuwbouwproject in Gent BEZOEK HET MODELAPPARTEMENT Meer weten over LUX? lux-gent.be | 09 240 01 10 ngen n / / / / / / / /

RAMEN - DEUREN - POORTEN MEESTERLIJK ELEGANT

RAMEN - DEUREN - POORTEN Door te investeren in innovatie en vakmanschap kiest Pouleyn als familiebedrijf resoluut voor expertise en toewijding. Pouleyn is voor u de perfecte partner in uw out-of-the-box project. Uw klassevol en tijdloos design kan in samenwerking met Pouleyn uitgebouwd worden tot een architecturaal pareltje, waar warmte en esthetiek hand in hand gaan met functionaliteit. MEESTERLIJK MAATWERK RAMEN - DEUREN - POORTEN Door te investeren in innovatie en vakman chap ki st Pouleyn als familiebedrijf resol ut voor xpertise en toewijding. Pouleyn is voor u de perfecte partner in uw out-of-the-box project. Uw klassevol en tijdloos design kan in samenwerking met Pouleyn uitgebouwd worden tot een architecturaal pareltje, waar warmte en esthetiek hand in hand gaan met functionaliteit. MEESTERLIJK MAATWERK

IMMO EDEN IMMOBILIËNMETEENGOÉDGEVOEL ! Huis te koop? Te huur? Zoek het niet té ver. . . Uw lokale makelaar Baudouin HUBENÉ Op afspraak: Nieuwe Kerkstraat 2 - 9850 Nevele (Poesele) Op kantoor : Grotesteenweg Noord 15 - 9052 Zwi jnaarde Tel . : 09 222 00 63 I GSM 0489 726 526 www. immo-eden.be Ruime zaal in een authent ieke omgeving van een oude schuur. • Ruim zonneter ras . • Landel i j k gelegen in een groen kader, met veel pr ivacy. • Ideaal voor uw communie- , lente- en fami l iefeesten (Huwel i j k , doopfeest , kof f ietafels) . • Ook beschi kbaar voor bedr i j fsevents , productpresentat ies en vergader ingen. Wi j verwel komen u graag vr i jbl i jvend om uw project samen te bespreken. Meer info en foto’s op www.hofterwal le.be B&B HOF TER WALLE I Nieuwe Kerkstraat 2 - 9850 Deinze (Poesele) 0486 500 200 I info@hofterwal le.be I www.hofterwal le.be

1 2 3 4 5 Start langs buiten De essentie van een goede zonwering start buiten je woning: hou de warmte tegen nog voor ze jouw huis binnendringt en alle ruimtes opwarmt. Screens vormen hier de perfecte oplossing voor. Laat jouw screens ’s morgens naar beneden en laat de zon maar schijnen! Gegarandeerd geniet je ’s avonds van een aangenaam binnenklimaat. Kies de zonweringsdoek die bij jou past Met het gepaste doek geniet je met volle teugen van jouw zonwering. Graag veel lichtinval in jouw woning, maar wil je de zon toch te slim af zijn? Meer nood aan privacy? Wil je een slaapkamer verduisteren? Verschillende soorten doeken bieden verschillende mogelijkheden om op jouw wensen af te stemmen. Zorg voor een aangenaam klimaat, zowel binnen als buiten Meer op zoek naar comfort op jouw terras? Kies voor een zonneluifel en je zit helemaal goed. Een zonneluifel biedt je overdag schaduw en houdt de warmte tegen op hete zomerdagen. ’s Avonds gaat de luifel omgekeerd te werk. Het houdt de warmte onder het zeil vast, waardoor je kan genieten van lange, gezellige zomeravonden onder vrienden en familie. Je hoort het al… 2 vliegen in één klap! Geautomatiseerde zonwering voor nog meer comfort, ook zonder elektriciteit Wist je dat er al screens op zonne-energie bestaan? Op deze manier zijn screens in praktisch elke situatie mogelijk. Wens je jouw zonwering volledig te automatiseren? Met een aangepast systeem bedien je jouw zonwering volledig vanop afstand, ook als je niet thuis bent. Plots veel wind die komt opsteken? Met een windsensor ben je steeds gerust, jouw zonwering sluit zich waardoor schade vermeden wordt. Het oog wil ook wat Zonwering is belangrijk en niet meer weg te denken uit de hedendaagse woning. Het is echter even belangrijk om jouw zonwering perfect af te stemmen op jouw stijl en in harmonie met je woning. Er zijn oneindig veel mogelijkheden qua doeken en kleuren om een prachtig resultaat te bekomen, van klassiek tot ultra modern. Door de stijgende energieprijzen is het nu belangrijker dan ooit om in te zetten op hernieuwbare energie, maar vooral ook op duurzame zonwering. Screens op de woning, een zonneluifel boven jouw terras, het houdt jouw woning koel zonder het verslinden van kostbare energie. Wij geven jou 5 tips om tot dé zonwering te komen die perfect bij jou past. SINDS 1964 SINDS 1964 SINDS 1964 E X T E R I E U R 5 tips voor dé perfecte zonwering ONTDEK ONS RUIM ASSORTIMENT IN DE TOONZAAL OPENDEUR 25 & 26 MAART 2023 | ’“ - ”• U E3-laan 60 | 9800 Deinze | 09 381 66 00 info@torck.be | www.torck.be Is jouw woning al summerproof ?

Projectontwikkelaar Loyd presenteert ecowijk De Baarlekorf in Drongen De manier waarop we wonen en leven verandert. Projectontwikkelaar Loyd uit Sint-Denijs-Westrem (Gent) speelt in op deze evolutie met projecten die ecologie en wooncomfort centraal plaatsen. Een mooi voorbeeld is De Baarlekorf, een nieuwbouwproject in Drongen (Gent) dat verschillende woonvormen combineert. Kelly Dossche, bestuurder van Loyd, legt uit wat De Baarlekorf bijzonder maakt. Hoe evolueren de woonvormen in België? “Terwijl de projecten vroeger meestal een volledig privatief karakter hadden, worden privaat en gemeenschappelijk nu vaker gecombineerd. In onze grotere verkavelingen proberen we een soort minigemeenschap te bouwen. We creëren plaatsen die mensen verbinden, bijvoorbeeld door in het project een gemeenschappelijke groenzone met accessoires zoals bankjes en speeltuigen te voorzien.” Voor welke woonvormen ontwikkelen jullie projecten? “Bij Loyd focussen we hoofdzakelijk op de bouw van huizen en appartementen. Per projectlocatie kijken we naar de noden binnen de stad of gemeente. Zo bieden we in ons project De Baarlekorf in Drongen ook studio’s voor begeleid wonen en een kinderdagverblijf aan. Geen enkel project is hetzelfde.” Hoe pakt Loyd het mobiliteitsvraagstuk aan? “Fietsers en voetgangers staan centraal, daarom werken we vaak met gemeenschappelijke parkeerhavens, geconcentreerd op strategische locaties. Zo blijft het aantal wagens dat voorbij de woningen rijdt beperkt, wat een immense rust brengt voor de bewoners en de veiligheid bevordert. Bewoners hebben een eigen parkeerplaats in de parkeerhavens, waar voorzieningen voor laadpalen aanwezig zijn.” Duurzaam wonen en bouwen wordt de toekomst. Welke duurzame aspecten hebben jullie geïntegreerd in De Baarlekorf? “Zoals bij al onze projecten houden we maximaal rekening met duurzame aspecten om bij te dragen tot een kleinere ecologische voetafdruk. In De Baarlekorf zie je dat onder meer aan de gebruikte technieken, zoals de combinatie vanwarmtepompen en zonnepanelen. Alle units, zowel de huizen als de appartementen, zijn zo goed als energieneutraal. We bekijken altijd zo vroeg mogelijk de verschillende opties voor ventilatie, verwarming en hernieuwbare energie. Waar nodig, passen we de architectuur aan om alle technieken te kunnen integreren.” “Samen bouwen we een mini-gemeenschap” Projectontwikkelaar Loyd presente r ecowijk De Baarlekorf in Dronge De manier waarop we wonen n lev verand rt. P ojectontwikkelaar Loyd uit Sint-Denijs-Westrem (Gent) speelt in o deze evolutie met project n die ologi n w oncomfort centraal plaa sen. Een mooi voorbeeld is De Baarlekorf, een nieuwbouwproject in Dronge (Gent) dat v rschillende woonvormen combineert. Kelly Dossche, be tuurder van Loyd, legt uit wat De Baarlekorf bijzonder maakt. Hoe evoluer n de woo vormen in België? “Terwijl de p ojecten v ger meestal een volledig privatief kar kt r h dden, wor privaat en gemeenschapp lijk nu vaker gecombine rd. In onz grotere verkav ling n prober we e n soort mi igemeenschap t bouwen. We cr ëren plaatse die mensen verbi d , bijvoorbeeld d or in het project een geme nschapp lijke groenzone m t acc ssoires zoals bankjes en spe ltuigen t voorzien.” Voor welke woonvormen ontwikkelen julli pro ect n? “Bij Loyd focussen we hoofdzakelijk op de bouw van huizen en appart menten. Per projectlocatie kijken we naar de noden bin en de stad of gemeente. Zo bieden we in ons project De Baarlekorf in Drongen ook studi ’s voor begeleid wonen en een kinderdagverblijf an. Geen enkel proj ct is hetzelfde.” Hoe pakt Loyd het mobiliteitsvraagstuk n? “Fietsers en vo tgangers st an centr l, daarom werken vaak met ge e nschapp lijke parkeerhavens, geco centr erd op strategische ocaties. Z blijft het aan al wage s dat voorbij de woningen rijdt b pe kt, wat en immense rust brengt voor de bew ners en de veiligheid b vord rt. Bewoners hebben een eigen parkeerplaats in de parkeerhavens, wa r voorzieningen voor laadpalen aanwezig zij .” Duurzaam wonen en bouw w rdt de toekoms . Welke duurzame aspect n hebben jullie geïntegre rd in D Baarlekorf? “Z als bij al onze projecten h uden we maximaal reke ing m t duurzame aspecten om bij te dragen tot e n klein re ecologisch v etafdruk. In De Baarlekorf zie j dat ond r meer aan d gebruikt technieken, zoals d combinatie vanw rmtepompen en zonnepa ele . Alle units, zowel de huiz n als de appartementen, zijn zo goed als en rgieneutraal. We bekijken altijd zo vroeg m gelijk de verschill nde opties voor ventilatie, rw rming en her ieuwbare energie. Waar nodig, p ssen we de architectuu aan om alle techniek n te kunnen integreren.” “Samen bouwen een mini-gemeenschap”

De verwerking van regenwater is ook een aandachtspunt. Hoe gaan jullie hiermee om? “Om zo weinig mogelijk regenwater af te voeren via de riolering en zo veel mogelijk lokaal te laten infiltreren, hebben we voor de wegenis maximaal gewerkt met waterdoorlatende materialen. Tijdens de uitvoering van het project heeft dit wel belangrijke implicaties voor de timing en het afstemmen van de activiteiten. Ook voor de woningen werd voor een maximaal hergebruik en vertraagde afvoer van het regenwater gekozen. Wat niet hergebruikt wordt in de woning zelf, komt in de grachten en wadi (water, afvoer, drainage en infiltratie) terecht. Hier zal het vertraagd infiltreren in de ondergrond en zo helpen tegen wateroverlast en droogte.” Je gaf al aan dat planning belangrijk is voor een groot project zoals De Baarlekorf. Wat doen jullie allemaal? “Loyd volgt het project op van A tot Z. Eerst brengen we de nodige vergunningen in orde. Om meer te variëren, deden we voor De Baarlekorf een beroep op drie verschillende architecten. Daarna volgen de commercialisatie en verkoop. Nu zijn we volop in uitvoering. We begeleiden en informeren onze kopers over het bouwproces, tot de overhandiging van de sleutels van hun nieuwe woning.” De Baarlekorf: modern woonproject in de Leiestreek Het mooie Baarle maakt deel uit van de Gentse deelgemeente Drongen en is de thuishaven van De Baarlekorf. Dit project ligt te midden van het groen op amper twee minuten rijden van de oprit van de E40autosnelweg. Ook het station van Drongen is vlakbij. Wandelaars en fietsers zullen zich verheugen op de talrijke knooppunten, het vele groen in de buurt en de nabijheid van de Leie. De Baarlekorf biedt de keuze uit drie woningtypes: appartementen, gezinswoningen en assistentiewoningen. Ben je op zoek naar een handelspand? Ook dan is De Baarlekorf de ideale locatie met een goede visibiliteit. Op deze bruisende woonsite vind je een heel divers publiek, van jonge gezinnen tot ervaren levensgenieters. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan snel op www.debaarlekorf.be De verwerking van re enwat r is ook een aandachtspunt. Hoe gaan jullie hierme om? “Om zo weinig mog lijk regenwate af te voeren via de riolering en zo veel mogelijk lokaal te laten infiltreren, hebben we voor de wegenis maximaal gewerkt m t waterdoorlaten e m rial n. Tijdens de uitvoering van h t project heeft dit wel belangrijke implicaties voor de timing en het afstemmen van de activiteiten. Ook voor de woningen erd voor en maximaal hergebruik n ve traagde afvoer van het regenwate kozen. Wat ni t hergebruikt wordt n de woning z lf, komt in de grachten en wadi (water, afvoer, dr inag en i filtratie) terecht. Hi zal het vertraagd infiltreren i de ondergrond en zo help tegen wateroverlas en d oog .” Je gaf al aan dat pl ning bela grijk is voor een gr ot project zoals De Baarlekorf. Wat doen jullie allemaal? “Loyd volgt het pr ject op van A t Z. Eers breng n we de nodige vergunning n i ord . Om me r te variëren, deden we voor De Baarlekorf een beroep op drie verschillende architecten. Daarna volgen de commercialisati en verkoop. Nu zijn we volop in uitvoer g. We be eleiden en inform ren nze kopers over h t b uwproces, tot de overhandiging van de sleutels van hun nieuwe woning.” De Baarlekorf: modern wo nproject in de Leiestr ek Het mooie Baarle ma kt deel ui van de Gentse de lgemeent Drongen en is de thuishaven van D Ba rlekorf. Dit project ligt te midden van het groe op amper twee minuten rijden van oprit van de E40autosnelweg. Ook h t station van Dr ge is vlakbij. Wandelaars en fiet ers zullen zich verheugen op de talrijke knooppunten, het vele groen in de buurt en de nabijheid van de Leie. D Baarlekorf biedt de keuze uit drie woningtypes: ap artementen, gezinswoninge e assistentiewoningen. Ben je op zoek naar e n h nd lspand? Ook dan is De Baarlekorf de ideale locatie met een goed visibilit it. Op d ze bruis nde woonsite vind je e n heel divers publ ek, van jonge gezin en tot ervaren levensg i t rs. Wil je meer weten over dit pr j ct? Kijk dan snel op www.debaarlekorf.be

OUT DOOR ROYAL BOTANIA T’Hoof t Drongen-Baar le HOUSE AND HOME SELECTIE KRISTALIA T’Hoof t Drongen-Baar le UMBROSA T’Hoof t Drongen-Baar le Rechts van de kerk Meigem

DEDON Rechts van de kerk Meigem TALENTI Hui s onder de Notelaar Destelbergen GOMMAIRE T’Hoof t Drongen-Baar le INT PAND Oostduinkerke ZIN IN MEER? CHECK DE OUTDOOR-SELECTIES OP WWW.HOUSEANDHOME.BE

TRIBU Rechts van de kerk Meigem MORSO FORNO T’Hoof t Drongen-Baar le DEDON Rechts van de kerk Meigem ZIN IN MEER? CHECK DE OUTDOOR-SELECTIES OP WWW.HOUSEANDHOME.BE

OUT DOOR RODA Hui s onder de Notelaar Destelbergen HOUSE AND HOME SELECTIE ROYAL BOTANIA T’Hoof t Drongen-Baar le GOMMAIRE T’Hoof t Drongen-Baar le INT PAND Oostduinkerke

Te koop Prinsenhof – De Motte, Gent Prinsenhof – Simon de Mirabellostraat 31 Luxueuze nieuwbouwappartementen, gerenoveerde (loft)appartementen en herenwoningen met zonnige terrassen en tuinen. Meer info? www.acasa.be - 09 321 03 00 Opendeurweekend 17 maart (14 - 18 u) | 18 maart (10 - 16 u) | 19 maart (10 - 16 u) Ontvangst ter plaatse: Simon De Mirabellostraat 31, 9000 Gent PG www.ncolor.be | info@ncolor.be | 0472 82 94 58 | Bruggest raat 2B / 103, 8755 Rui selede

Bouwcoördinatie & Interieur Designer Leebeekstraat 17 I 9052 Zwijnaarde I GSM: 0497 221 221 info@prestige-bcid.com I www.pres-tige.be Al les wordt duurder? Indexat ies worden doorgevoerd… En toch hebt u een droomproject in gedachten. Uw project op maat en volgens uw budget . Schr ikt het woord pr i jsst i jging u aan? Geen paniek , bi j Prest ige is de pr i js dé pr i js . Bi j ons z i jn er geen indexat ies , dus geen onaangename f inanciële ver rassing. Inspi rerende samenwerkingen met part i jen als studiebureaus en archi tecten l ieten ons al le aspecten van het bouwproces z ien, van ontwerp over ui tvoer ing als bouwheer en aannemer, tot nazorg en woonvibe. Bi j PRESTIGE kunt u terecht voor een kwal i tat ieve coördinat ie van uw project . Als coördinator hebben we een jarenlange ervar ing in de organisat ie van bouwprojecten. Prestige_022023V2.indd 3 20/02/2023 19:4 Bouwcoördinatie & Interieur Designer Leebeekstraat 17 I 9052 Zwijnaarde I GSM: 0497 221 221 info@prestige-bcid.com I www.pres-tige.be Al les wordt duurder? Indexat ies worden doorgevoerd… En toch hebt u een droomproject in gedachten. Uw project op maat en volgens uw budget . Schr ikt het woord pr i jsst i jging u aan? Geen paniek , bi j Prest ige is de pr i js dé pr i js . Bi j ons z i jn er geen indexat ies , dus geen onaangename f inanciële ver rassing. Inspi rerende samenwerkingen met part i jen als studiebureaus en archi tecten l ieten ons al le aspecten van het bouwproces z ien, van ontwerp over ui tvoer ing als bouwheer en aannemer, tot nazorg en woonvibe. Bi j PRESTIGE kunt u terecht voor een kwal i tat ieve coördinat ie van uw project . Als coördinator hebben we een jarenlange ervar ing in de organisat ie van bouwprojecten. Bouwcoördinatie & Interieur Designer Leebeekstraat 17 I 9052 Zwijnaarde I GSM: 0497 221 221 info@prestige-bcid.com I www.pres-tige.be Al les wordt duurder? Indexat ies worden doorgevoerd… En toch hebt u een droomproject in gedachten. Uw project op maat en volgens uw budget . Schr ikt het woord pr i jsst i jging u aan? Geen paniek , bi j Prest ige is de pr i js dé pr i js . Bi j ons z i jn er geen indexat ies , dus geen onaangename f inanciële ver rassing. Inspi rerende samenwerkingen met part i jen als studiebureaus en archi tecten l ieten ons al le aspecten van het bouwproces z ien, van ontwerp over ui tvoer ing als bouwheer en aannemer, tot nazorg en woonvibe. Bi j PRESTIGE kunt u terecht voor een kwal i tat ieve coördinat ie van uw project . Als coördinator hebben w en jarenlange ervar ing in de organisat ie van bouwprojecten. Prestige_022023V2.indd 3 20/02/2023 19:4

Modern, strak, rust iek of hedendaags? Bi j ons kan het al lemaal . Onze pass ie naar per fect ie, gedrevenheid, netheid en persoonl i j ke contact z i jn onze sterkste t roef. Di t geef t jul l ie project nét dat iets je meer. Maes Freder ik Bouwwerken bvba I z ter Mote 12, 9850 Nevele - 0479 56 06 31 www.mfbouwwerken.be

OP WEG NAAR UW DROOMWONING, Op weg naar onze ul t ieme droomwoning z i jn we een vol k dat bl i j kbaar niet kan st i l z i t ten. Een pos i t ieve evolut ie want zo maken we van ons hui s een thui s . Niet al leen een plaats om te leven, maar ook een eigen plek om te genieten en te relaxen. Ongeacht de energiecr i s i s en de st i jgende rente zal ook 2023 een jaar worden met heel wat act ivi tei t waarbi j het opval t dat de vastgoedmarkt z ich in snel tempo aan het herui tvinden i s conform de nieuwe noden. De focus l igt op betaalbaarheid, sl immer omgaan met ruimte, meer wooncomfor t , meer genieten en een grotere vorm van f lex ibi l i tei t . Gez ien de steeds st renger wordende energieverei sten z i jn de ui tdagingen groot . Kopers , huurders en investeerders z i jn st renger dan ooi t en weten in de meeste geval len bi j zonder goed naar wat ze op zoek z i jn. MAAK VAN UW HUIS EEN THUIS Elke Belg wordt geboren met een baksteen in de maag. Een statement dat u bijna letterlijk mag nemen aangezien heel wat Belgen in hun leven wel meerdere keren iets kopen, bouwen, huren, verbouwen, renoveren of inrichten. © Tom Mahieu

VASTGOED ANNO 2023 … OP IEDER POTJE PAST EEN DEKSELTJE Laat ons onmiddel l i j k beginnen met de ol i - fant in de kamer te benoemen. De grootste ui tdaging voor een aanz ienl i j ke groep Belgen dezer dagen i s de betaalbaarheid van vastgoed. Betaalbaarheid kan veel vormen hebben dat er afhankel i j k van uw s i tuat ie als koper, huurder of investeerder tel kens anders zal ui tz ien. Achtereenvolgend hebben de covidpandemie, de energiecr i s i s , de oplopende inf lat ie en de st i jgende rentes onze k i j k op vastgoed vol - ledig veranderd. Heel wat kandidaat-kopers stoten anno 2023 op hun l imieten omdat ze niet langer kunnen lenen aan een ul t ra lage rente. Deze mindshi f t heef t een grote impact op hoe vooral jongeren vandaag de dag naar hui zen en appar tementen k i j ken. Jongeren met koopplannen wi l len nog steeds een goed wooncomfor t maar begr i jpen wel dat ze hiervoor soms compromi ssen moeten maken naar woonoppervlakte en locat ie. Huurders hebben het voorbi je jaar begrepen dat naast de huurpr i j s van hun pand ook de energiezuinigheid een belangr i j ke rol speel t . Een energieversl indend pand kan mi sschien een lagere huurpr i j s genieten maar zal in veel geval len de huurder wel dubbel en di k t reffen in z i jn por temonnee voor de energiefactuur. Het hoef t niet te verwonderen dat veel huurders steeds meer en meer k i j ken naar moderne en energiezuinige hui zen en appar tementen. Di t kan zowel nieuwbouw omvat ten als recent gerenoveerde woningen. Investeerders volgen nauwgezet deze evolut ie op de huurmarkt en gaan dan ook binnen hun invester ingsplannen bewust op zoek naar recente nieuwbouw. Investeerders met een ouder pand in por tefeui l le hebben veelal ook concrete plannen voor een grondige renovat ie zodat ze hun pand weer aant rekkel i j ker kunnen maken voor de huurmarkt . Bouwpromotoren ten slot te t rekken voor hun nieuwe projecten 100% de kaar t van energiezuinigheid en gaan warmtepompen of zonnepanelen waar mogel i j k integraal voorz ien. Ook al z i jn de gestegen bouwkosten een enorme ui tdaging toch gaan ontwi kkelaars meer dan ooi t de betaalbaarheid van hun projecten onder de loep nemen. Hiervoor gaan ze creat ief aan de slag met nieuwe woonvormen zoals bi jvoorbeeld co-hous ing. Anderz i jds gaan ze ook de prakt i sche woonindel ing doordacht bek i j ken waardoor ze el ke koper een max imum wooncomfor t kunnen garanderen conform de beschi kbare oppervlakte. MENSEN BESTEDEN MEER AANDACHT AAN HET PERSONALISEREN VAN HUN WONING Heel wat Belgen wi l len hun hui s of appartement een z iel geven dat in l i jn l igt met hun eigen voorkeuren, wensen en behoeften. Een pand moet dus niet enkel een hui s z i jn, maar in de eerste plaats een thui s . Een eigen plek waar u tot rust kan komen, kan genieten en ontspannen. Een ter ras , een tuin, een st i j lvol le keuken en een mooie badkamer z i jn zaken die aan belang hebben gewonnen. Naast energiezuinige invester ingen zoals de aanschaf van zonnepanelen gaan heel wat eigenaars ook hun woning een opsmukbeur t geven. Een gevel reiniging of een nieuwe laag ver f kan in combinat ie met enkele verstandige inter ieur ingrepen de waarde van uw pand gevoel ig verhogen. Oudere panden worden op die manier niet al leen energiezuiniger maar kr i jgen tevens ook een nieuw leven. Inter ieurarchi tecten en -des igners merken dat mensen t i jdens zo’n renovat ie een persoonl i j ke ‘wi shl i st ’ hebben. In de verbouwingen wi l len ze bi jvoorbeeld het l igbad vervangen door een ruime inloopdouche of de keuken vol ledig her inr ichten met een heus kookei land. Anderen wi l len mi sschien een ext ra hobbykamer of een nieuwe handige inbouwdress ing. De woning moet dus een ref lect ie z i jn van hun persoonl i j ke leefwereld en interesses . Om deze opdracht tot een goed einde te brengen i s een inter ieurspecial i st geen overbodige luxe. Een inter ieur- of gespecial i seerd renovat iebedr i j f staat u immers bi j met raad en daad. Door hun veelal jarenlange ervar ing en exper t i se beschi kken ze over een ui tgebreide kenni s aan mater ialen en afwerk ingstechnieken. Daarnaast kunnen ze u ook een pr i j szekerheid verzekeren waarbi j u met een duidel i j k afgel i jnd budget uw inter ieur- of renovat iedromen kan real i seren en di t binnen een real i st i sch t i jdschema en met een minimum aan hinder. “ De woning moet een ref lectie zijn van onze persoonlijke leefwereld en interesses. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen is een interieurspecialist geen overbodige luxe. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=