House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

WAAROM EEN TWEEDEVERBLIJFSTAKS? De gemeenten die een belast ing op tweede verbl i jven heffen, zien di t doorgaans als een compenserende heffing. De redener ing is dat mensen met een tweede verbl i j f wel opcent iemen betalen in de gemeente waar ze gedomici l ieerd zi jn, maar dat de gemeente waar ze hun tweede verbl i j f hebben daar niets aan heeft . En dat terwi j l ze wel dezel fde voorzieningen genieten als de lokale bewoners op het vlak van brandweer, pol i t ie en het onderhoud van de openbare domeinen. In dr ie van de t ien kustgemeentes gaat het argument van de compensat ie niet op. De bewoners van Knokke, Koksi jde en De Panne betalen namel i jk 0 procent opcent iemen, waardoor ze beter af zi jn dan de mensen die er een tweede verbl i j f hebben. Verschi l lende eigenaars van een tweede verbl i j f hebben de voorbi je jaren rechtszaken aangespannen op grond van het argument dat het gel i jkheidsbeginsel geschonden is. De geviseerde kustgemeentes formuleren vervolgens nieuwe argumenten waarmee ze het verschi l in fiscale behandel ing verantwoorden. Ze hebben het dan over : - het vermi jden van pr i jsdruk op de woningmarkt , - de bescherming van resident ieel wonen, - de vr i jwar ing van de sociale cohesie, - … Voorheen werden de meeste rechtszaken in het voordeel van de belast ingpl icht ige ui tgesproken. De jongste t i jd zi jn de ui tspraken soms in het voordeel van de belast ingpl icht ige en soms ook niet . DIEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN U hoeft niet akkoord te gaan met de belast ing die een gemeente oplegt . Dien binnen de dr ie maanden na ontvangst van de belast ingbr ief een bezwaarschrift in. Di t doet u door een aangetekende brief te r ichten aan de gemeente. De gemeente heeft een termi jn van zes maanden om te besl issen of ze het bezwaar aanvaardt of verwerpt . Een bezwaarschr i ft indienen, kost niets meer dan het bedrag van de aangetekende br ief. Het is perfect mogel i jk een bezwaarschr i ft in te dienen en tegel i jk toch de belast ing te betalen. Op die manier voorkomt u dat u verwi j l intresten moet betalen voor het geval toekomst ige rechter l i jke ui tspraken de belast ing toch zouden rechtvaardigen. In de prakt i jk kunt u ervan ui tgaan dat de gemeente uw bezwaarschr i ft zal verwerpen. ACTIE VIA DE RECHTBANK? Als u wi l vermi jden om de belasting te betalen, zal u meestal naar de rechtbank moeten stappen. Zo lang de gemeentes hun beleid niet bi jsturen, zi jn eigenaars genoodzaakt om ieder jaar een nieuwe procedure op te starten. OOK ANDERE BELASTINGEN WEGEN DOOR Naast de gemeentebelast ing betaal t u in België nog andere belast ingen op een tweede verbl i j f : - Onroerende voorheff ing - Provinciebelast ing - Personenbelast ing STUDENTENSTEDEN Ook studentensteden Leuven en Gent hebben de weg naar de tweedeverbl i j fstaks gevonden. De tweedeverbl i jfstaks kan er van toepassing zi jn op studentenhuisvesting. Gent heeft zi jn belast ingreglement zo georganiseerd dat als niemand op een adres is ingeschreven, de eigenaar van het gebouw ofwel tweedeverbl i j fstaks ofwel leegstandsheff ing moet betalen. Denkt u aan een tweede verbl i jf in het buitenland? Ook daar bent u meestal onderhevig aan al ler lei lokale taksen en jaar l i jkse aanslagen. Hou bi j de aankoop van een tweede verbl i j f dus rekening met de fiscale lasten op lange termi jn. Contacteer Lauwers Fiscale Advocaten om de fiscale gevolgen van uw aankoop in kaart te brengen. VOEL JE THUIS IN DE ADVOCATUUR In 2003 r icht te Thier ry Lauwers het kantoor Lauwers F i scale Advocaten op. “We hebben intussen twee kantoren en werken met een team van t ien mensen. Stuk voor stuk gedreven medewerkers met een f l inke dos i s exper t i se en energie.” Thier ry Lauwers i s ook docent f i scal i tei t aan verschi l lende hogescholen en publ iceer t regelmat ig over f i scaal - jur idi sche thema’s . Voor de verdere groei van het kantoor i s Lauwers F i scale Advocaten op zoek naar : - een medewerker advocaat met meerdere jaren ervar ing in het F i scaal Recht . - een medewerker advocaat met meerdere jaren ervar ing in Estate Planning. - een stagiai r advocaat met special i sat ie in het F i scaal Recht . Meer informat ie over deze vacatures vind je op www.lauwers-law.be

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=