House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

GROEN BIEDT MEERWAARDE: Vice Verda, met hoofdzetel in Aal ter en een tweede vest iging in Brussel , i s al meer dan 15 jaren act ief én gespecial i seerd in advies , ontwerp tot en met real i sat ie én duurzame instandhouding van uw groendak , groengevel en tuin. Als fami l iebedr i j f, waar de 2de generat ie mee aan het stuur z i t , staan we garant voor een kwal i tat ief hoogstaand resul taat ! Geen ui tdaging i s ons vreemd, wel i swaar steeds met zorg voor budget , en bestaande regelgeving. Groen brengt verkoel ing: meer groen op en aan gebouwen i s een natuur l i j ke maat regel om voor verkoel ing en een aangenamer en leefbaarder leefen werkomgeving te zorgen – bomen, st rui ken en planten koelen de lucht door verdamping en bieden schaduw en biodivers i tei t . Een groendak verminder t het hi t te-ei land ef fect in verstedel i j kt gebied met gemiddeld 1 .5 tot 2%. Een groene gevel bl i j f t op hete dagen tot 7 °C koeler dan een stenen gevel . In de omgeving van groene daken bl i j f t het bui ten tot 2 °C koeler, binnen tot zel fs 4 °C. Groene gebouwen worden beschermd door inst ral ing van de zon; immers tot 70% van de zonnest ral ing wordt door de beplant ing gebrui kt voor verdamping en fotosynthese. Voorkomen i s beter dan genezen: Vice Verda kan uw groendak in meerdere opbouwen en types ui tvoeren – van een sedumdak over een biodivers natuurdak tot en met een gepersonal i seerde daktuin -of ter ras – al leen moet er al t i jd worden nagegaan wel ke ext ra bal last de dakst ructuur aankan! ‘Plantdes ign’ by Vice Verda, i s ons hui seigen procéde voor de opbouw van een groengevel : binnen of bui ten, grond-of niet grondgebonden, ook hier bieden wi j een 100% gepersonal i seerd ontwerp, in funct ie van jouw wensen en mogel i j kheden – el ke ‘ look & feel ’ i s mogel i j k , en aanpasbaar aan uw exter ieur of inter ieur ! Een l ichtgewicht opbouwst ructuur, minimaal waterverbrui k (ook d.m.v regenwater) en een excel - lente onderhoudservice, staan garant voor een duurzame invester ing. Laat je inspi reren en consul teer onze webs i tes : www.viceverda.be en www.plantdes ign.be Niet alleen wanneer het gaat om temperatuur, maar ook biodiversiteit, wateropvang, fijnstofopname, tot zelfs productiviteit én gezondheid van mensen worden positief beïnvloed. MEER GROEN OP DAKEN EN GEVELS…

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=