House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

VASTGOED ANNO 2023 … OP IEDER POTJE PAST EEN DEKSELTJE Laat ons onmiddel l i j k beginnen met de ol i - fant in de kamer te benoemen. De grootste ui tdaging voor een aanz ienl i j ke groep Belgen dezer dagen i s de betaalbaarheid van vastgoed. Betaalbaarheid kan veel vormen hebben dat er afhankel i j k van uw s i tuat ie als koper, huurder of investeerder tel kens anders zal ui tz ien. Achtereenvolgend hebben de covidpandemie, de energiecr i s i s , de oplopende inf lat ie en de st i jgende rentes onze k i j k op vastgoed vol - ledig veranderd. Heel wat kandidaat-kopers stoten anno 2023 op hun l imieten omdat ze niet langer kunnen lenen aan een ul t ra lage rente. Deze mindshi f t heef t een grote impact op hoe vooral jongeren vandaag de dag naar hui zen en appar tementen k i j ken. Jongeren met koopplannen wi l len nog steeds een goed wooncomfor t maar begr i jpen wel dat ze hiervoor soms compromi ssen moeten maken naar woonoppervlakte en locat ie. Huurders hebben het voorbi je jaar begrepen dat naast de huurpr i j s van hun pand ook de energiezuinigheid een belangr i j ke rol speel t . Een energieversl indend pand kan mi sschien een lagere huurpr i j s genieten maar zal in veel geval len de huurder wel dubbel en di k t reffen in z i jn por temonnee voor de energiefactuur. Het hoef t niet te verwonderen dat veel huurders steeds meer en meer k i j ken naar moderne en energiezuinige hui zen en appar tementen. Di t kan zowel nieuwbouw omvat ten als recent gerenoveerde woningen. Investeerders volgen nauwgezet deze evolut ie op de huurmarkt en gaan dan ook binnen hun invester ingsplannen bewust op zoek naar recente nieuwbouw. Investeerders met een ouder pand in por tefeui l le hebben veelal ook concrete plannen voor een grondige renovat ie zodat ze hun pand weer aant rekkel i j ker kunnen maken voor de huurmarkt . Bouwpromotoren ten slot te t rekken voor hun nieuwe projecten 100% de kaar t van energiezuinigheid en gaan warmtepompen of zonnepanelen waar mogel i j k integraal voorz ien. Ook al z i jn de gestegen bouwkosten een enorme ui tdaging toch gaan ontwi kkelaars meer dan ooi t de betaalbaarheid van hun projecten onder de loep nemen. Hiervoor gaan ze creat ief aan de slag met nieuwe woonvormen zoals bi jvoorbeeld co-hous ing. Anderz i jds gaan ze ook de prakt i sche woonindel ing doordacht bek i j ken waardoor ze el ke koper een max imum wooncomfor t kunnen garanderen conform de beschi kbare oppervlakte. MENSEN BESTEDEN MEER AANDACHT AAN HET PERSONALISEREN VAN HUN WONING Heel wat Belgen wi l len hun hui s of appartement een z iel geven dat in l i jn l igt met hun eigen voorkeuren, wensen en behoeften. Een pand moet dus niet enkel een hui s z i jn, maar in de eerste plaats een thui s . Een eigen plek waar u tot rust kan komen, kan genieten en ontspannen. Een ter ras , een tuin, een st i j lvol le keuken en een mooie badkamer z i jn zaken die aan belang hebben gewonnen. Naast energiezuinige invester ingen zoals de aanschaf van zonnepanelen gaan heel wat eigenaars ook hun woning een opsmukbeur t geven. Een gevel reiniging of een nieuwe laag ver f kan in combinat ie met enkele verstandige inter ieur ingrepen de waarde van uw pand gevoel ig verhogen. Oudere panden worden op die manier niet al leen energiezuiniger maar kr i jgen tevens ook een nieuw leven. Inter ieurarchi tecten en -des igners merken dat mensen t i jdens zo’n renovat ie een persoonl i j ke ‘wi shl i st ’ hebben. In de verbouwingen wi l len ze bi jvoorbeeld het l igbad vervangen door een ruime inloopdouche of de keuken vol ledig her inr ichten met een heus kookei land. Anderen wi l len mi sschien een ext ra hobbykamer of een nieuwe handige inbouwdress ing. De woning moet dus een ref lect ie z i jn van hun persoonl i j ke leefwereld en interesses . Om deze opdracht tot een goed einde te brengen i s een inter ieurspecial i st geen overbodige luxe. Een inter ieur- of gespecial i seerd renovat iebedr i j f staat u immers bi j met raad en daad. Door hun veelal jarenlange ervar ing en exper t i se beschi kken ze over een ui tgebreide kenni s aan mater ialen en afwerk ingstechnieken. Daarnaast kunnen ze u ook een pr i j szekerheid verzekeren waarbi j u met een duidel i j k afgel i jnd budget uw inter ieur- of renovat iedromen kan real i seren en di t binnen een real i st i sch t i jdschema en met een minimum aan hinder. “ De woning moet een ref lectie zijn van onze persoonlijke leefwereld en interesses. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen is een interieurspecialist geen overbodige luxe. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=