House & Home - Editie Deinze en rand - 2023

Projectontwikkelaar Loyd presenteert ecowijk De Baarlekorf in Drongen De manier waarop we wonen en leven verandert. Projectontwikkelaar Loyd uit Sint-Denijs-Westrem (Gent) speelt in op deze evolutie met projecten die ecologie en wooncomfort centraal plaatsen. Een mooi voorbeeld is De Baarlekorf, een nieuwbouwproject in Drongen (Gent) dat verschillende woonvormen combineert. Kelly Dossche, bestuurder van Loyd, legt uit wat De Baarlekorf bijzonder maakt. Hoe evolueren de woonvormen in België? “Terwijl de projecten vroeger meestal een volledig privatief karakter hadden, worden privaat en gemeenschappelijk nu vaker gecombineerd. In onze grotere verkavelingen proberen we een soort minigemeenschap te bouwen. We creëren plaatsen die mensen verbinden, bijvoorbeeld door in het project een gemeenschappelijke groenzone met accessoires zoals bankjes en speeltuigen te voorzien.” Voor welke woonvormen ontwikkelen jullie projecten? “Bij Loyd focussen we hoofdzakelijk op de bouw van huizen en appartementen. Per projectlocatie kijken we naar de noden binnen de stad of gemeente. Zo bieden we in ons project De Baarlekorf in Drongen ook studio’s voor begeleid wonen en een kinderdagverblijf aan. Geen enkel project is hetzelfde.” Hoe pakt Loyd het mobiliteitsvraagstuk aan? “Fietsers en voetgangers staan centraal, daarom werken we vaak met gemeenschappelijke parkeerhavens, geconcentreerd op strategische locaties. Zo blijft het aantal wagens dat voorbij de woningen rijdt beperkt, wat een immense rust brengt voor de bewoners en de veiligheid bevordert. Bewoners hebben een eigen parkeerplaats in de parkeerhavens, waar voorzieningen voor laadpalen aanwezig zijn.” Duurzaam wonen en bouwen wordt de toekomst. Welke duurzame aspecten hebben jullie geïntegreerd in De Baarlekorf? “Zoals bij al onze projecten houden we maximaal rekening met duurzame aspecten om bij te dragen tot een kleinere ecologische voetafdruk. In De Baarlekorf zie je dat onder meer aan de gebruikte technieken, zoals de combinatie vanwarmtepompen en zonnepanelen. Alle units, zowel de huizen als de appartementen, zijn zo goed als energieneutraal. We bekijken altijd zo vroeg mogelijk de verschillende opties voor ventilatie, verwarming en hernieuwbare energie. Waar nodig, passen we de architectuur aan om alle technieken te kunnen integreren.” “Samen bouwen we een mini-gemeenschap” Projectontwikkelaar Loyd presente r ecowijk De Baarlekorf in Dronge De manier waarop we wonen n lev verand rt. P ojectontwikkelaar Loyd uit Sint-Denijs-Westrem (Gent) speelt in o deze evolutie met project n die ologi n w oncomfort centraal plaa sen. Een mooi voorbeeld is De Baarlekorf, een nieuwbouwproject in Dronge (Gent) dat v rschillende woonvormen combineert. Kelly Dossche, be tuurder van Loyd, legt uit wat De Baarlekorf bijzonder maakt. Hoe evoluer n de woo vormen in België? “Terwijl de p ojecten v ger meestal een volledig privatief kar kt r h dden, wor privaat en gemeenschapp lijk nu vaker gecombine rd. In onz grotere verkav ling n prober we e n soort mi igemeenschap t bouwen. We cr ëren plaatse die mensen verbi d , bijvoorbeeld d or in het project een geme nschapp lijke groenzone m t acc ssoires zoals bankjes en spe ltuigen t voorzien.” Voor welke woonvormen ontwikkelen julli pro ect n? “Bij Loyd focussen we hoofdzakelijk op de bouw van huizen en appart menten. Per projectlocatie kijken we naar de noden bin en de stad of gemeente. Zo bieden we in ons project De Baarlekorf in Drongen ook studi ’s voor begeleid wonen en een kinderdagverblijf an. Geen enkel proj ct is hetzelfde.” Hoe pakt Loyd het mobiliteitsvraagstuk n? “Fietsers en vo tgangers st an centr l, daarom werken vaak met ge e nschapp lijke parkeerhavens, geco centr erd op strategische ocaties. Z blijft het aan al wage s dat voorbij de woningen rijdt b pe kt, wat en immense rust brengt voor de bew ners en de veiligheid b vord rt. Bewoners hebben een eigen parkeerplaats in de parkeerhavens, wa r voorzieningen voor laadpalen aanwezig zij .” Duurzaam wonen en bouw w rdt de toekoms . Welke duurzame aspect n hebben jullie geïntegre rd in D Baarlekorf? “Z als bij al onze projecten h uden we maximaal reke ing m t duurzame aspecten om bij te dragen tot e n klein re ecologisch v etafdruk. In De Baarlekorf zie j dat ond r meer aan d gebruikt technieken, zoals d combinatie vanw rmtepompen en zonnepa ele . Alle units, zowel de huiz n als de appartementen, zijn zo goed als en rgieneutraal. We bekijken altijd zo vroeg m gelijk de verschill nde opties voor ventilatie, rw rming en her ieuwbare energie. Waar nodig, p ssen we de architectuu aan om alle techniek n te kunnen integreren.” “Samen bouwen een mini-gemeenschap”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MjE=