Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid van Home & Trends cvba

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de websites van Home en Trends en de vennootschappen verbonden met home en trends cvba is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Bergenkruislaan 21, 9070 Destelbergen.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
5. Welke cookies gebruikt Home en trends?
6. Wat met links naar andere websites en sociale media?
7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
8. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 23 mei 2018 gewijzigd. 

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Home en Trends en de vennootschappen verbonden met Home en trends cvba (o.a www.homeentrends.be). 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Home en trends is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

b. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Home en trends en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Home en trends om u te informeren over haar activiteiten.

c. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt Home en trends?

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Home en trends om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

 

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Home en trends kan uw gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met Home en trends cvba. Daarnaast doet Home en trends een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist. 

5. Welke cookies gebruikt Home en trends?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

Cookievoorkeuren Internet Explorer
Cookievoorkeuren Firefox
Cookievoorkeuren Chrome 
Cookievoorkeuren Safari

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

Home en trends gebruikt verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.
  • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. 

6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Home en trends kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Home en trends is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de Home en trends website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. Home en trends is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing. 

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Home en trends streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, encryptie en beveiligde servers. 

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Home en trends worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@houseenhome.be of per post op het bovenstaande adres. Home en trends kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@houseenhome.be .U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. 

Gebruikersvoorwaarden website Home en trends

Eigendom website

Deze website is eigendom van Home en trends cvba, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Bergenkruislaan 21 en ondernemingsnummer BE0547917069. 

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden. 

Geldigheid gebruiksvoorwaarden

Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen van alle partijen. 

Wijzigen gebruiksvoorwaarden

Home en trends kan op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. We vragen de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen. 

Inhoud van de website

We besteden erg veel zorg aan de inhoud van onze website en we streven ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via alex@houseenhome.be. De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Alle prijzen, afmetingen, plannen, tekeningen, beelden en beschrijvingen op deze website zijn louter indicatief. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen steeds wijzigen. De informatie op deze website is geen aanbod en evenmin een uitnodiging tot aankoop zoals omschreven in het wetboek van economisch recht. Home en trends kan de inhoud van deze website (links inbegrepen) steeds wijzigen.

 

Aansprakelijkheid

Home en trends en/of enige andere met Home en trends cvba verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking. Home en trends en/of enige andere met Home en trends cvba verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in haar informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Home en trends geeft geen garanties voor de goede werking of de constante beschikbaarheid van deze website en is niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website. De website kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Home en trends verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor deze inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan. Bij nalatigheid of lichte fout van Home en trends, personen voor wie Home en trends instaat en/of vennootschappen verbonden met Home en trends cvba, is Home en trends en/of de betreffende partij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website. Bij schade door het gebruik van deze website die het gevolg is van een grove fout van Home en trends en/of van vennootschappen verbonden met Home en trends cvba of van een grove of opzettelijke fout van personen voor wie Home en trends instaat, is de aansprakelijkheid van Home en trends en/of de betreffende partij beperkt tot de rechtstreekse schade aan programmatuur tot een maximaal bedrag van [50] EUR per bezoeker, met uitsluiting van enige andere schade, zoals (maar niet beperkt tot) werkonderbrekingen, verliezen aan omzet en winst, beschadiging of verlies van gegevens. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en deze gebruiksvoorwaarden. Bij een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart